Експерти на Басейнова дирекция за управление на водите гр. Плевен взеха участие в семинар на тема „Съвременни модели за мониторинг и оценка на риска в областта на околната среда”

02.04.2012г.

 

Експерти на Басейнова дирекция за управление на водите гр. Плевен взеха участие в семинар на тема „Съвременни модели за мониторинг и оценка на риска
в областта на околната среда”. Семинара се организира от РИОСВ гр. Велико Търново и Евросдружение „Търновград”, по проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, финансиран по Програма за трансганично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.
            В рамките на семинара беше подписан двустранен протокол между РИОСВ гр. Велико Търново и Националната служба за екологична охрана на Румъния за приемане на съвместна процедура за комуникация в реално време при извънредни ситуации, причинени от инцидентни замърсявания с трансгранично въздействие в басейна на река Дунав. Подписването на двустранния протокол беше на 27 март 2012 г., вторник, от 11.00 ч., в Гранд - хотел „Янтра” във гр. Велико Търново, на което присъства и Заместник –министър Ивелина Василева.
            Експертите на Басейнова дирекция изнесоха презентации, свързани с характеристиката на мониторинга на повърхностните води и ефективността от прилагането на програмите от мерки, съгласно Плана за управрение на речните басейни в Дунавски район.

Галерия