Готов е Междинният доклад за изпълнението на Програмите от мерки в Плана за управление на речните басейни в Дунавски район

06.03.2013г.

 Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен публикува на интернет страницата си Междинен доклад за напредъка по изпълнението на Програмите от мерки, включени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2010 – 2015 г. в Дунавски район.

          Планът за Дунавски район е разработен съгласно изискванията на чл. 13 от Рамковата директива за водите и чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за водите. Основната цел на ПУРБ 2010 – 2015 г. е достигане, запазване и подобряване на доброто състояние на водите в Дунавски район за басейново управление до 2015 г. За постигането на тази цел, в Плана са заложени Програми от мерки за предотвратяване и намаляване на човешкото влияние и въздействие върху водните ресурси. Според изискванията на Рамковата директива за водите и Закона за водите, всяка програма включва три вида мерки – основни, други основни и допълнителни. Програмите от мерки в плана на Дунавски район се състоят от общо 248 мерки, от които 85 основни, 97 други основни и 66 допълнителни.

Съгласно Закона за водите, планове за управление на речните басейни се разработват за всеки район на басейново управление на водите, като в България те са четири – Дунавски, Източнобеломорски, Западнобеломорски и Черноморски.

ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район е утвърден със Заповед на министъра на околната среда и водите №РД-293/22.03.2010 г. Плановете за управление на речните басейни са със срок на действие 6 години. Действащият към момента за Дунавски район е до 2015 г. Екипът на БДУВДР – Плевен започна работа по актуализацията на ПУРБ. Новият План трябва да бъде готов за 2016 г.

Междинният доклад се изготвя в изпълнение на чл. 15 от Рамковата директива за водите, който указва до три години от публикуването на всеки ПУРБ да се изготвя оценка на изпълнението на планираните програми от мерки, която се докаладва пред Европейската комисия.

Данните, използвани за изготвянето на Междинния доклад, са събрани чрез специални анкети, разработени от БДУВДР – Плевен и изпратени до институциите, отговорни за прилагането и изпълнението на Програмите от мерки, в зависимост от компетенциите им – структури на Министерство на околната среда и водите, на Министерство на земеделието и храните, на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на Министерство на здравеопазването, на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на Министерство на икономиката енергетиката и туризма, на Министерство на финансите, ВиК оператори, общини и други. БДУВДР – Плевен също е отговорна институция за прилагането на голяма част от мерките, включени в ПУРБ. За целта са събрани и обобщени данни от дейността на отделните дирекции и отдели в БДУВДР.

Пълният текст на Междинния доклад за напредъка по изпълнението на Програмите от мерки, включени в ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район, може да бъде намерен в страницата на БДУВДР – Плевен на следния линк: http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-rechniia-baseyn/purb-2010-2015-v-dunavski-rayon-/ocenka-na-stepenta-na-prilagane-na-programite-ot-merki-v-purb/