ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЯЗОВИРИТЕ И РЕКИТЕ КЪМ 16 ЧАСА

04.06.2019г.

Към 16:00 часа на 04.06.2019 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Комплексните и значими язовири са в добро техническо състояние. Разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на притока от очаквани валежи. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 04.06.2019 г. е 4 428,9 млн. м3 и представлява 68,2% от сумата на общите им обеми, което е с 0,4% повече от обемите на 03.06.2019 г.

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  •     питейно-битово водоснабдяване – 77,5% от общия им обем;
  •     напояване – 53,5% от общия им обем;
  •     енергетика – 77,2% от общия им обем.


Язовири с процент на запълване над 90% – „Въча“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Среченска бара“, „Йовковци“, „Боровица“, „Пчелина“, като няма опасност от вредно въздействие на водите.

В язовирите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, има достатъчно акумулирани водни обеми за осигуряване нуждите на населението.

Язовирите от каскада „Арда“ са под определения максимален обем от 80%, спазвайки условията поставени с месечния график.

Няма преливащи язовири, няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Състояние на речните легла и общинските язовири

Дунавски район

Състояние на язовирите:

Вследствие на интензивни валежи и голям водосбор е преливал язовир Полковник Иваново (Ловчанци), разположен в землището на с. Полковник Иваново. С цел намаляване на обема язовира се източва сифонно. Нивото на водата в язовира спада. Няма опасност от засягане на населени места. Язовирът е във водосбора на река Суха.

Вследствие паднали интензивни валежи през нощта на 03.06.2019 г. срещу 04.06.2019 г.  във водосбора на яз. Скокът, землище с. Скобелево, общ. Ловеч, обл. Ловеч, водното ниво в язовира се повишава и започва преливане на водни количества през преливника. Няма аварии по тялото на язовирната стена. Водата след преливника протича в отводящо дере след язовирната стена, което преминава през с. Скобелево. Наводнени са улици и стадиона, разположени в близост до дерето. Водата от гореописаното дере преминава в отводнителен канал, разположен в северната индустриална зона на гр. Ловеч. Същият е преливал и са наводненни складови помещения и промишлени обекти. Към момента ситуацията е нормализирана.

Контролирано се освобождават водни обеми от следните язовири:

  • Язовир „ Бойка“ контролирано се изпускат 0,055 m³/s. Моментен обем на язовира 1 400 000 m³.
  • Язовир „Баниска“ контролирано се изпускат 0,150 m³/s. Моментен обем на язовира 4 699 000 m³.
  • Язовир „Бели Лом“ контролирано се изпускат 0,060 м3l/s. Моментен обем на язовира 12 857 000 m³.
  • Язовир „Морун“, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч контролирано се изпуска през основният изпускател. Водните обеми след язовирната стена протичат в речното легло.
  • Язовир „Света“, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч контролирано се изпуска през основният изпускател. Водните обеми след язовирната стена протичат в речното легло.
  • Язовир „Крамолин“, в землището на с. Крамолин, обл. Габрово контролирано се изпуска през основният изпускател. Водните обеми след язовирната стена протичат в речното легло.


За останалите язовири няма постъпила информация към момента за критични водни нива и опасност от наводнения.

Състояние на реките

През последното денонощие водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се повишили значително вследствие на валежи.

Поречие Искър: р. Моравешка, в землището на обл. Враца, вследствие паднали интензивни валежи във водосбора на реката, повишава водното си ниво и наводнява главен път, свързващ гр. Мездра - гр. Враца. Наводнението е и вследствие на скатови води. Към момента обстановката е нормализирана.

Поречие Осъм: дере, в землището на с. Радювене, общ. Ловеч, вследствие паднали интензивни валежи във водосбора на дерето се повишава водното ниво и се наводняват земеделски имоти и прилежащи терени. Към момента обстановката е нормализирана.

Поречие Вит: р. Катунецка, в землището на с. Катунец, общ. Угърчин, обл. Ловеч, вследствие паднали интензивни валежи във водосбора на реката се повишава водното ниво и се наводняват прилежащи терени и частично дворове на къщи. Към момента обстановката е нормализирана.

Поречие Янтра: нивото на река Янтра при гр. Велико Търново постепенно се понижава, като е спаднала с 0,20 м, спрямо водното ниво към 8,30 ч. на  04.06.2019 г.

Поречие Русенски Лом: р. Русенски лом в землището на общ. Иваново, вследствие падналите интензивни валежи във водосбора на реката, водното и ниво се е повишило, като е излязла от речното легло на места и частично са наводнени земеделски площи извън регулация на населените места в ниските части при селата: Червен, Кошов и Красен.

За останалите реки, разположени на територията на БДДР-Плевен няма постъпила информация за аварийни ситуации и критични участъци, като към момента реките протичат в речните легла.

Нивото на р. Дунав остава под праговете за внимание. Към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:

Няма постъпила друга информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Прогноза за следващите дни и подробна информация за страната можете да намерите тук.