Язовирите, наблюдавани от МОСВ, имат свободни обеми за посрещане на високи води

03.06.2019г.

Язовирите, които се наблюдават в Министерството на околната среда и водите (МОСВ), имат свободни обеми за поемане на по-високи води. Към момента не се налага контролирано изпускане на язовири като превантивна мярка, тъй като няма язовири със запълване над 90%.

МОСВ управлява водите на 52 комплексни и значими язовира, като  ежедневно следи състоянието им. Процентът на запълване на обемите на комплексните и значими язовири към днешна дата е 66,6%. За сравнение този процент за същия период през миналата годината е бил 78,6%, което е с около 12% по-малко от предходната година.

Процентът на запълване на язовирите с питейно-битово предназначение е 76,4%, което е добре предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода.

Процентът на запълване на язовирите с основно предназначение напояване е 50,6 % от общия им обем, а съответно на енергийните язовири - 76,2 % от общия им обем, като са поставени определени за поддържане обеми за поемане на очакван приток, посредством работа на ВЕЦ и/или облекчителни съоръжения. За язовирите от каскада „Арда“ са поставени определени обеми в месечен график (80% запълване), с цел поемане на очакван приток и защита от вредното влияние на водите.

По данни от Басейнова дирекция регистрирано e повишено ниво на р. Янтра при гр. Велико Търново, като критичен е участъкът на реката около историческата църква "Св. 40 мъченици” в града, както и при моста между селата Първомайци и Горна Оряховица. Няма излизане на води извън речното корито.

По данни на НИМХ се очаква повишаване на нивата на реките Марица и Тунджа, като река Тунджа вече е достигнала жълт код на предупреждение.

В МОСВ няма постъпила друга информация за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

В МОСВ ежедневно се анализира постъпващата от НИМХ прогноза за времето, валежите, предупреждения за опасни явления и влиянието им върху оттока на реките и язовирите в България, като тази информация се изпраща на всички областни управители.

При получаване на информация от НИМХ за интензивни валежи МОСВ активира 24-часовата работа на Оперативното звено, което събира, обобщава и анализира получената информация.

През период на активирана  24-часовата работа на Оперативното звено Басейновите дирекции извършват проверки на място и чрез информация предоставена от съответните общини, следят за:

  • състоянието на язовирите - критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях,
  • състояние на реките по поречия – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;
  • засегнати населени места от вредното въздействие на водите;

При възникване на непредвидими и/или изключителни обстоятелства или при получена информация от НИМХ за значителни валежи в трансграничните водни течения на реките Арда, Марица, Тунджа, Доспат, Места и Струма незабавно се уведомява съответната страна чрез Министерството на външните работи.