Информация за нивото на Дунав и притоците й

17.03.2016г.

 

Към 7:30 часа на 17 март се наблюдава повишение на водните нива на р. Дунав и на притоците й на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР – Плевен). Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции, стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи” ЕАД, са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Река Скът при гр. Мизия, общ. Мизия, вследствие на падналите валежи и формиралия се повърхностен отток, е с повишено водно ниво, но протича в речното си легло. Организирано е постоянно наблюдение. Към момента при Мизия се наблюдава тенденция към понижаване на водното ниво в реката.

Частично е възстановено водоснабдяването към града, след като бе залята вододайната зона в местността „Герена”.

Поради завишена мътност на водоизточници за питейно-битови нужди в общините Вълчедръм, Бойчиновци и Георги Дамяново е въведен режим на водоподаване от ”ВиК” ООД-Монтана до избистряне на водата.

Язовир „Рогозен 1” в землището на с. Рогозен и яз. „Бързина” в землището на с. Бързина, общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

Яз. „Братковец“ в землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца и яз. „Езерска падина” в землището на с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца, яз. „Козоровец” и яз. „Слатина” в землището на общ. Медковец , яз. „Валога“ в землището на с. Гаганица, общ. Берковица и  яз. „Козоровец“ в землището на общ. Якимово, обл. Монтана преливат през преливниците си. Язовирите са с отворени основни изпускатели. Яз. „Жарковец“ в землището на общ. Борован, обл. Враца прелива през преливника и е с неработещ основен изпускател. Водните обеми след язовирните стени се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

Към момента няма други получени сигнали за наводнения на инфраструктура, жилищни постройки в населените места и земеделски земи вследствие на критични водни нива.

Подробна информация можете да намерите тук.