Информация за нивото на река Дунав и състоянието на реките, вливащи се в река Дунав

17.03.2016г.

Към 14, 30 ч. на 17 март се наблюдава повишено ниво на Дунав и на реките, вливащи се в голямата река на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“, при което водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на „Напоителни системи” ЕАД са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Река Скът при гр. Мизия, област Враца, вследствие на падналите валежи и формиралия се повърхностен отток, е с повишено водно ниво и протича в речното си легло. Организирано е постоянно наблюдение. Към момента при Мизия се наблюдава тенденция към понижаване на водното ниво в реката. При гр. Мизия е залята вододайната зона в местността Герена. Частично е възстановено  водоснабдяването към града.

Поради завишена мътност на водоизточници за питейно-битови нужди в община Вълчедръм, община Бойчиновци, община Георги Дамяново, област Монтана, до избистряне на водата е въведен режим на водоподаване от „ВиК” ООД – Монтана.

Яз. „Рогозен 1” в землището на с. Рогозен и яз. „Бързина” в землището на с. Бързина, община Хайредин, област Враца преливат през преливниците си. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

Яз. „Братковец“ в землището на с. Борован, община Борован, област Враца и яз. „Езерска падина” в землището на с. Малорад, община Борован, обаст Враца, яз. „Козоровец” и яз. „Слатина” в землището на община Медковец, яз. „Валога“ в землището на с. Гаганица, община Берковица, яз. „Козоровец“ в землището на община Якимово, област Монтана преливат през преливниците си. Язовирите са с отворени основни изпускатели. Яз. „Жарковец“ в землището на община Борован, област Враца прелива през преливника и е с неработещ основен изпускател. Водните обеми след язовирните стени се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

Към момента няма други получени сигнали за наводнена инфраструктура, жилищни постройки в населените места и земеделски земи вследствие на критични водни нива.