Информация за нивото на река Дунав и за състоянието на реките, вливащи се в Дунав

18.03.2016г.

Към 8 часа на 18 март се наблюдава повишено водно ниво на р. Дунав и на притоците й на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“. Водните течения обаче остават в речните легла. Отводнителните помпени станции, стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД, са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Река Скът при гр. Мизия, общ. Мизия е с повишено водно ниво, но протича в речното си легло. Към момента при гр. Мизия се наблюдава тенденция към понижаване на водното ниво в реката.

Все още частично не е възстановено водоснабдяването на гр. Мизия.

Поради завишена мътност на водоизточници за питейно-битови нужди в община Вълчедръм, община Бойчиновци, община Георги Дамяново, област Монтана има все още режим на водоподаването, до избистряне на водата.

Към момента няма получена друга актуална информация и сигнали за наводнения на инфраструктура, жилищни постройки в населените места и земеделски земи вследствие на критични водни нива.