Информация за състоянието на водите и водните обекти

11.02.2015г.

 

Данни, постъпили в Оперативното звено на БДУВДР – Плевен на 11.02.2015 г. към 7:00 часа

Поречие Огоста и западно от Огоста
Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. Няма сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Язовир „Рогозен 1” и яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си съответно с около 400 л/сек и с около 300 л/сек, като са с отворени основни изпускатели. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в Басейнова дирекция  за управление на водите за Дунавски  район с център - Плевен (БДУВДР-Плевен )за критични водни нива в р. Бързина и р. Скът.
Поречие Янтра
Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. 
Язовир „Йовковци” прелива през преливника. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива.
Язовир „Ястребино” контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за наводнения от речни течения.
Поречие Дунавски Добруджански реки
Река Добричка в гр. Добрич се наблюдава водно ниво, при което към момента протича в речното си легло.
Област Варна – язовирите по поречието на р. Суха – яз. ”Левски-1”, ”Левски-2”, ”Николаевка -1”, ”Николаевка -2”- общ. Суворово, яз. ”Засмяно”и яз. ”Ботево”- общ. Аксаково се изпускат контролирано през основните изпускатели с минимални водни количества. Водните обеми от тях се вливат в яз. ”Одринци”, в който водното ниво към момента се понижава, като понижението е достигнало около 2,65 м под кота преливен ръб. Наблюдава се намаляване на притока към езерото на язовир „Одринци”. Продължава контролираното изпускане през основния изпускател на язовир „Одринци” с около 4,0 м3/сек. Предприети са мерки за освобождаване на свободни (ретензионни) обеми в язовири „Златия” и „Златия – 1”, намиращи се под с. Одринци и с. Долина, с цел свободно провеждане на водните маси, изтичащи от язовир „Одринци” без да се създава възможност за подприщване на речното течение и допълнително наводняване на селата Одринци и Долина.
Поречие Русенски Лом
Вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́ водните нива в реките се повишени, при което речните течения излизат на места от речните легла и заливат земеделски земи, разположени в близост до речните легла в землищата на с. Априлово,общ. Попово, обл. Търговище, с. Писанец, с. Божичен, с. Нисово, с. Красен и с. Басарбово, обл. Русе. В близост до рибарници в землището на с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе по р. Русенски Лом има нарушена цялост на дясна предпазна дига. Към момента се наблюдава тенденция към понижаване на водните нива в речните легла.
Река Черни Лом: в землището на с. Кардам, общ. Попово, обл. Търговище – нарушена цялост на дясна предпазна дига до мост, свързващ с. Кардам със с. Зараево, общ. Попово, обл. Търговище; в землището на с. Зараево, общ. Попово, обл. Търговище – нарушена цялост на лява предпазна дига при мост, свързващ с. Зараево с гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище; в землището на гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище – нарушена цялост на лява предпазна дига преди мост, свързващ гр. Опака със с. Гърчиново, общ. Опака, обл. Търговище.
Язовир „Бойка”, яз. „Ломци”, яз. „Баниска”, яз. „Желязковец” и яз. „Бели Лом” в поречие Русенски Лом контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите.
За останалите реки на територията на БДУВДР - Плевен се наблюдават водни нива, при които към момента речните течения протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения. Няма  сигнали за критични водни нива по останалите язовирните стени на язовирите, на територията на БДУВДР-Плевен. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво в река Дунав в българския участък към 07.00 часа на 11.02.2015 г.
Подробна информация за цялата страна, получена в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества на 11.02.2015 г. към 7:00 часа, можете да намерите тук.