Информация за състоянието на водите и водните обекти

13.02.2015г.

Данни, постъпили в Оперативното звено на БДУВДР – Плевен  на 13.02.2015 г., към 7:00 часа.

Поречие Огоста и западно от Огоста

Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Язовир „Рогозен 1” и яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си съответно с около 200 л/сек и с около 300 л/сек, като са с отворени основни изпускатели. Язовир „Домуславец” в землището на с. Нивянин, общ. Борован се изпуска контролирано през основния изпускател по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация за критични водни нива в р. Бързина и р. Скът.
Поречие Янтра
Река Студена в землището на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе вследствие на оттичане се наблюдава повишено водно ниво в долното течение, при което на места реката е излязла от леглото си и е наводнила земеделски площи.
За останалите речни течения, вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла.
Поречие Дунавски Добруджански реки
Река Добричка в гр. Добрич се наблюдава водно ниво, при което към момента протича в речното си легло.
Област Варна – язовирите по поречието на р. Суха – яз. ”Левски-1”, ”Левски-2”, ”Николаевка -1”, ”Николаевка-2”- общ. Суворово, яз. ”Засмяно” и яз. ”Ботево” - общ. Аксаково се изпускат контролирано през основните изпускатели с минимални водни количества. Водните обеми от тях се вливат в яз. ”Одринци”, в който водното ниво към момента се понижава, като понижението е достигнало около 2,93 м под кота преливен ръб. Наблюдава се намаляване на притока към езерото на язовир „Одринци”. Продължава контролираното изпускане през основния изпускател на язовир „Одринци”, с около 3,0 м3/сек. Предприети са мерки за освобождаване на свободни (ретензионни) обеми в язовири „Златия” и „Златия – 1”, находящи се под с. Одринци и с. Долина, с цел свободно провеждане на водните маси, изтичащи от язовир „Одринци” без да се създава възможност за подприщване на речното течение и допълнително наводняване на селата Одринци и Долина.
Язовир „Николово” („Липник”) в землището на с. Николово, общ. Русе се изпуска контролирано през основния изпускател по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирната стена няма постъпила информация за критични водни нива.
Поречие Русенски Лом
Вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́ водните нива в реките са повишени, при което речните течения излизат на места от речните легла и заливат земеделски земи, разположени в близост до речните легла в землищата на: с. Априлово, общ. Попово, обл. Търговище, с. Писанец, с. Божичен, с. Нисово, с. Красен и с. Басарбово, обл. Русе . В близост до рибарници в землището на с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе по р. Русенски Лом има нарушена цялост на дясна предпазна дига. Към момента се наблюдава тенденция към понижаване на водните нива в речните легла.
Река Черни Лом : в землището на с. Кардам, общ. Попово, обл. Търговище – нарушена цялост на дясна предпазна дига до мост, свързващ с. Кардам със с. Зараево, общ. Попово, обл. Търговище; в землището на с. Зараево, общ. Попово, обл. Търговище – нарушена цялост на лява предпазна дига при мост, свързващ с. Зараево с гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище; в землището на гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище – нарушена цялост на лява предпазна дига преди мост, свързващ гр. Опака със с. Гърчиново, общ. Опака, обл. Търговище.
Язовир „Бойка”, яз. „Ломци”, яз. „Баниска”, яз. „Желязковец” в поречие Русенски Лом контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите.
За останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) се наблюдават водни нива, при които към момента речните течения протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Няма получени сигнали за критични водни нива по останалите язовирните стени на язовирите, на територията на БДУВДР-Плевен.
Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.
Подробна информация за цялата страна, постъпила в МОСВ, можете да намерите тук.