Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната

04.02.2015г.

Състояние на комплексните и значими язовири:
Преливат язовирите: Камчия, Мандра, Г. Трайков, Боровица, Ивайловград, Йовковци, Пчелина /постоянно без проблеми/.
Язовири със запълване над 90%: Въча, Цанков камък, Батак, Доспат, Тича, Ал. Стамболийски, Среченска бара, Студен кладенец, Ясна поляна, Кърджали, Асеновец.
Басейнова дирекция за Дунавски район
Прелива язовир Йовковци;
Искър, Бели Искър, Огняново, Кула, Рабиша, Огоста, Сопот, Горни Дъбник, Бели Лом – без проблеми;
Среченка бара – 15, 5 млн. м3 , не прелива и не изпуска;
Язовир „Йовковци” – Обем 92,697 млн. м3 , намалява обем, прелива през преливник с 5,656 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.
 
Състояние на речните легла и общинските язовири
Дунавски район
Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Язовир „Рогозен 1” и яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си съответно с около 250 л/сек и с около 150 л/сек и са с отворени основни изпускатели. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР- Плевен) за критични водни нива в р. Бързина и р. Скът.
Поречие Дунавски Добруджански реки
Област Добрич – повишаване на водното ниво в дере, приток на р. Добричка, вследствие на паднали валежи и повърхностно оттичане в периода 01.02.2015 г. – 02.02.2015 г. Към момента обстановката се нормализира. Река Добричка в гр. Добрич е с повишено водно ниво и към момента протича в речното си легло.
Област Варна – язовирите по поречието на р. Суха – яз. ”Левски-1”,  ”Левски-2”, ”Николаевка -1”, ”Николаевка -2”- общ. Суворово, яз. ”Засмяно” и яз. ”Ботево” - общ. Аксаково преливат през преливниците си. Водните обеми от тях се вливат в яз. ”Одринци”, в който водното ниво към момента се понижава, като понижението е с около 5 см, спрямо водното ниво към 05.30 часа на 04.02.2015 г. и е достигнало около 1,60 м под кота преливен ръб. Наблюдава се намаляване на притока към езерото на язовир „Одринци”.
Язовир „Одринци” към момента се изпуска през основния изпускател с около 5,0 м3/сек. По данни на Областния кризисен щаб към Област Добрич са предприети мерки за освобождаване на свободни (ретензионни) обеми в язовири „Златия” и „Златия – 1”, намиращи  се под с. Одринци и с. Долина, с цел свободно провеждане на водните маси, изтичащи от язовир „Одринци” без да се създава възможност за подприщване на речното течение .
Област Силистра – по данни на Областна администрация Силистра в с. Долец, общ. Дулово има наводнени дворове, вследствие оттичане на повърхностни води.
Поречие Русенски Лом
Водното ниво на р. Русенски Лом и притоците и́ се повишава, при което речното течение излиза на места от речното легло и залива земеделски земи, разположени в близост до речното легло в землищата на с. Писанец, с. Кривня, с. Божичен, с. Нисово и с. Красен, обл. Русе.
Язовир „Бойка” в поречие р. Русенски Лом контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива.
През изминалото денонощие за останалите реки на територията на БДУВДР - Плевен се наблюдават повишени водни нива, при които към момента протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни нива по останалите язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР-Плевен.  Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.