Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната

05.02.2015г.

 

Състояние на комплексните и значими язовири 

Преливат язовирите: Камчия, Мандра, Г. Трайков, Боровица, Ивайловград, Йовковци, Пчелина /постоянно без проблеми/.

Язовири със запълване над 90%: Въча, Цанков камък, Батак, Доспат, Тича, Ал. Стамболийски, Среченска бара, Студен кладенец, Ясна поляна, Кърджали, Асеновец.

Информацията за обемите на язовирите е от 4 февруари 2015 г. с изключение на язовирите Кърджали, Ивайловград, Въча и Кричим.

Басейнова дирекция за Дунавски район

Прелива язовир Йовковци;

Искър, Бели Искър, Огняново, Кула, Рабиша, Огоста, Сопот, Горни Дъбник, Бели Лом – без проблеми;

Среченска бара – 15, 5 млн. м3 , не прелива и не изпуска;

Язовир „Йовковци” – обем 92,697 млн. м3 , намалява обем, прелива през преливник с 5,656 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек.

Подробна информация за страната можете да намерите тук

Състояние на речните легла и общинските язовири

Дунавски район

Поречие Огоста и западно от Огоста

Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.

Язовир „Рогозен 1” и яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си съответно с около 250 л/сек и с около 150 л/сек и са с отворени основни изпускатели. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) за критични водни нива в р. Бързина и р. Скът.

Поречие Янтра

Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла.

Язовир „Йовковци” прелива през преливника и контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация на БДУВДР - Плевен за критични водни нива.

Язовир „Ястребино” контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за наводнения от речни течения.

Поречие Дунавски добруджански реки

Област Добрич – повишаване на водното ниво в дере, приток на р. Добричка, вследствие на паднали валежи и повърхностно оттичане. Река Добричка в гр. Добрич е с повишено водно ниво и към момента протича в речното си легло.

Област Варна – язовирите по поречието на р. Суха – яз. ”Левски-1”,  ”Левски-2”, ”Николаевка -1”,  ”Николаевка -2”- общ. Суворово, яз. ”Засмяно” и яз. ”Ботево”- общ. Аксаково преливат през преливниците си. Водните обеми от тях се вливат в яз. ”Одринци”, в който водното ниво се понижава с около 1 см/час, като понижението е достигнало около 1,65 м под кота преливен ръб. Наблюдава се намаляване на притока към езерото на язовир „Одринци”. Продължава контролираното изпускане през основния изпускател на язовир „Одринци” с около 5,0 м3/сек. По данни на Областния кризисен щаб към Област Добрич са предприети мерки за освобождаване на свободни (ретензионни) обеми в язовири „Златия” и „Златия – 1”, с цел свободно провеждане на водните маси, изтичащи от язовир „Одринци”, без да се създава възможност за подприщване на речното течение и допълнително наводняване на селата Одринци и Долина.

Поречие Русенски Лом

Вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́ водното ниво в реката се повишава, при което речното течение излиза на места от речното легло и залива земеделски земи, разположени в близост до речното легло в землищата на с. Писанец, с. Кривня, с. Божичен, с. Нисово и с. Красен, обл. Русе. 

Язовир „Бойка” в поречие р. Русенски Лом контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива.

През изминалото денонощие за останалите реки на територията  на БДУВДР – Плевен се наблюдават повишени водни нива, които към момента протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни нива по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДУВДР-Плевен.  

Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.