Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната

05.02.2015г.

         Състояние на комплексните и значими язовири

Преливат язовирите: Камчия, Ясна поляна, Г. Трайков, Боровица, Ивайловград, Йовковци, Панчарево, Пчелина /постоянно без проблеми/.
Язовири със запълване над 90%: Въча, Цанков камък, Батак, Доспат, Тича, Ал. Стамболийски, Среченска бара, Студен кладенец, Кърджали, Асеновец.
Басейнова дирекция за Дунавски район
Прелива язовир Йовковци;
Искър, Бели Искър, Огняново, Кула, Рабиша, Огоста, Сопот,
Горни Дъбник, Бели Лом – без проблеми;
Язовир „Йовковци” – Обем 92,18 млн. м3 , намалява обем, прелива през преливник с 3,1 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек;
Среченска бара – 15, 5 млн. м3, не прелива и не изпуска.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.
Състояние на речните легла и общинските язовири
Днес на база на метеорологичната прогноза се очаква тенденцията за понижение на речните нива да се запази.
От днес в резултат на очакваното снеготопене ще се повишат нивата на реките Струма и Места в долните и средни течения.
На 6 и 7.02.2015 г. се очакват значителни количества валежи в Рило-Родопската област и на отделни места в североизточните райони има вероятност за количества около и над 20 л/кв.м.
От петък е възможно отново да започне повишение на водните нива в реките.
 
Дунавски район
 
 

Поречие Огоста и западно от Огоста

 

Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Язовир „Рогозен 1” и яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си с около 200 л/сек и са с отворени основни изпускатели. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в Басейнова дирекция за управление на водите за Дунавски район с център - Плевен (БДУВДР-Плевен) за критични водни нива в р. Бързина и р. Скът.
 
 

Поречие Янтра

 

 
Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла.
Язовир „Йовковци” прелива през преливника и контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива.
Язовир „Ястребино” контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за наводнения от речни течения.
 
 

Поречие Дунавски добруджански реки

 

 
Област Добрич – Река Добричка в гр. Добрич - наблюдава се понижаване на водното и́ ниво и към момента протича в речното си легло.
Област Варна – Язовирите по поречието на р. Суха – яз. “Левски-1”, ”Левски-2”, ”Николаевка -1”, ”Николаевка -2”- общ. Суворово, яз. ”Засмяно” и яз. ”Ботево”- общ. Аксаково преливат през преливниците си с минимални водни количества. Водните обеми от тях се вливат в яз. ”Одринци”, в който водното ниво към момента се понижава с около 1 см/час, като понижението е достигнало около 1,75 м под кота преливен ръб. Наблюдава се намаляване на притока към езерото на язовир „Одринци”. В село Ново Ботево, общ. Добричка, находящо се под яз. ”Ботево” обстановката към момента е нормализирана.
Продължава контролираното изпускане през основния изпускател на язовир „Одринци” с около 5,0 м3/сек. По данни на Областния кризисен щаб към Област Добрич са предприети мерки за освобождаване на свободни (ретензионни) обеми в язовири „Златия” и „Златия – 1”, намиращи се под с. Одринци и с. Долина, с цел свободно провеждане на водните маси, изтичащи от язовир „Одринци”, без да се създава възможност за подприщване на речното течение и допълнително наводняване на селата Одринци и Долина.
 
 

Поречие Русенски Лом

 

 
Вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́, водното ниво в реката се повишава, при което речното течение излиза на места от речното легло и залива земеделски земи, разположени в близост до речното легло в землищата на с. Писанец, с. Кривня, с. Божичен, с. Нисово, с. Красен и с. Басарбово, обл. Русе, в с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе.
Язовир „Бойка” в поречие р. Русенски Лом контролирано се изпуска през основния изпускател.
Няма получени сигнали за критични водни нива по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДУВДР-Плевен. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.