Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната

06.02.2015г.

Състояние на комплексните и значими язовири
Преливат  язовирите: Камчия, Ясна поляна, Г. Трайков, Боровица, Йовковци, Пчелина /постоянно без проблеми/
Язовири със запълване над 90%: Ивайловград, Въча, Цанков камък, Батак, Доспат, Тича, Ал. Стамболийски, Среченска бара, Студен кладенец, Кърджали, Асеновец, Копринка.
Информацията за обемите на язовирите е от 5 февруари 2015 г., с изключение на язовирите Кърджали, Ивайловград, Въча и Кричим от 6 февруари 2015 г.
Басейнова дирекция за Дунавски район
Прелива язовир Йовковци
Искър, Бели Искър, Огняново, Кула, Рабиша, Огоста, Сопот, Горни Дъбник, Бели Лом – без проблеми
Язовир „Йовковци” – Обем 92,18 млн. м3 , намалява обем, прелива през преливник с 3,1 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек;
Среченска бара – 15, 5 млн. м3 , не прелива и не изпуска.

Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.

 

Състояние на речните легла и общинските язовири
Дунавски район
Поречие Огоста и Западно от Огоста
Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Язовир „Рогозен 1” и язовир „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си с около 200 л/сек и са с отворени основни изпускатели. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива в р. Бързина и р. Скът.
Поречие Янтра
Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. 
Язовир „Йовковци” прелива през преливника и контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива.
Язовир „Ястребино” контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за наводнения от речни течения.
Поречие Дунавски Добруджански реки
Област Добрич – повишаване на водното ниво в дере, приток на р. Добричка, вследствие на паднали валежи и повърхностно оттичане. Към момента обстановката е нормализирана. Река Добричка в гр. Добрич - наблюдава се понижаване на водното и́ ниво и към момента протича в речното си легло.
Област Варна – язовирите по поречието на р. Суха – яз. ”Левски-1”,  ”Левски-2”, ”Николаевка -1”,  ”Николаевка -2”- общ. Суворово, яз. ”Засмяно” и яз. ”Ботево” - общ. Аксаково преливат през преливниците си с минимални водни количества. Водните обеми от тях се вливат в яз. ”Одринци”, в който водното ниво към момента се понижава с около 1 см/час, като понижението е достигнало около 1,80 м под кота преливен ръб. Наблюдава се намаляване на притока към езерото на язовир „Одринци”. Продължава контролираното изпускане през основния изпускател на язовир „Одринци” с около 5,0 м3/сек. По данни на Областния кризисен щаб към Област Добрич са предприети мерки за освобождаване на свободни (ретензионни) обеми в язовири „Златия” и „Златия – 1”, намиращи се под с. Одринци и с. Долина, с цел свободно провеждане на водните маси, изтичащи от язовир „Одринци”, без да се създава възможност за подприщване на речното течение и допълнително наводняване на селата Одринци и Долина.
Поречие Русенски Лом
Вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́ водните нива в реките се повишават, при което речните течения излизат на места от речните легла и заливат земеделски земи, разположени в близост до речните легла в землищата  на с. Писанец, с. Кривня, с. Божичен, с. Нисово, с. Красен и с. Басарбово обл. Русе. 
Язовир „Бойка”, яз. „Ломци”, яз. „Баниска” и яз. „Желязковец” в поречие р. Русенски Лом контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите. След язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива.
За останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, при които към момента речните течения протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Няма получени сигнали за критични водни нива по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДУВДР-Плевен. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. 
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво в река Дунав в българския участък към 06.00 часа на 06.02.2015 г. 
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.