Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната и вредното въздействие на водите

04.02.2015г.

 

Състояние на комплексните и значими язовири
Преливат язовирите: Камчия, Ясна поляна, Мандра, Г. Трайков, Асеновец, Боровица, Ивайловград, Йовковци, Пчелина /постоянно без проблеми/.
Язовири със запълване над 90%: Въча, Цанков камък, Батак, Доспат, Тича, Ал. Стамболийски, Среченска бара, Студен кладенец.
Басейнова дирекция за Дунавски район
Прелива язовир Йовковци, Искър, Бели Искър, Огняново, Кула, Рабиша, Огоста, Сопот, Горни Дъбник, Бели Лом – без проблеми.
Среченка бара – 15, 5 млн. м3 , не прелива и не изпуска.
Язовир „Йовковци” – Обем 93,101 млн. м3 прелива през преливник с около 13,225 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.
 
Състояние на речните легла и общинските язовири
Дунавски район
Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Поречие Дунавски Добруджански реки
Област Варна – язовирите по поречието на р. Суха – яз. ”Левски-1”, ”Левски-2”, ”Николаевка - 1”, ”Николаевка - 2”- общ. Суворово, яз. ”Засмяно” и яз. ”Ботево”- общ. Аксаково преливат през преливниците си. Водните обеми от тях се вливат в яз. ”Одринци”, в който водното ниво към момента се задържа и е достигнало около 1,55 м под кота преливен ръб. Наблюдава се намаляване на притока към езерото на язовир „Одринци”.
Язовир „Одринци” към момента се изпуска през основния изпускател с около 2,50 м3/сек. По данни на Областния кризисен щаб към Област Добрич са предприети мерки за освобождаване на свободни (ретензионни) обеми в язовири „Златия” и „Златия – 1”, намиращи се под с. Одринци и с. Долина, с цел свободно провеждане на водните маси, изтичащи от язовир „Одринци” без да се създава възможност за подприщване на речното течение и допълнително наводняване на селата Одринци и Долина.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.