Информация за състоянието на водите и водните обекти на теритроията на страната

10.02.2015г.

         Данни, постъпили в Оперативното звено на БДУВДР – Плевен на 10.02.2015 г., към 12:00 часа. 

  
Дунавски район

Поречие Огоста и западно от Огоста
Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
 
Язовир „Рогозен 1” и яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си съответно с около 400 л/сек и с около 300 л/сек, като са с отворени основни изпускатели. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР- Плевен за критични водни нива в р. Бързина и р. Скът.
 
Поречие Янтра
Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. 

Поречие Дунавски добруджански реки
Река Добричка в гр. Добрич - наблюдава се водно ниво, при което към момента протича в речното си легло.
Област Варна – язовирите по поречието на р. Суха – яз. ”Левски-1”,  ”Левски-2”, ”Николаевка -1”,  ”Николаевка -2”- общ. Суворово, яз. ”Засмяно”и яз. ”Ботево”- общ. Аксаково се изпускат контролирано през основните изпускатели с минимални водни количества. Водните обеми от тях се вливат в яз. ”Одринци”, в който водното ниво към момента се понижава, като понижението е достигнало около 2,60 м под кота преливен ръб. Наблюдава се намаляване на притока към езерото на язовир „Одринци”. Продължава контролираното изпускане през основния изпускател на язовир „Одринци” с около 4,0 м3/сек. Предприети са мерки за освобождаване на свободни (ретензионни) обеми в язовири „Златия” и „Златия – 1”, намиращи се под с. Одринци и с. Долина, с цел свободно провеждане на водните маси, изтичащи от язовир „Одринци”, без да се създава възможност за подприщване на речното течение и допълнително наводняване на селата Одринци и Долина.
 

Поречие Русенски Лом
Вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците  и́ , водните нива в реките се повишени, при което речните течения излизат на места от речните легла и заливат земеделски земи, разположени в близост до речните легла в землищата  на с. Априлово,общ. Попово, обл. Търговище, с. Писанец, с. Божичен, с. Нисово, с. Красен и с. Басарбово, обл. Русе. В близост до рибарници в землището на с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе по р. Русенски Лом има нарушена цялост на дясна предпазна дига. 
 
Река Черни Лом: в землището на с. Кардам, общ. Попово, обл. Търговище – нарушена цялост на дясна предпазна дига до мост, свързващ  с. Кардам със с. Зараево, общ. Попово, обл. Търговище; в землището на с. Зараево, общ. Попово, обл. Търговище – нарушена цялост на лява предпазна дига при мост, свързващ с. Зараево с гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище; в землището на гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище – нарушена цялост на лява предпазна дига преди мост, свързващ гр. Опака със с. Гърчиново, общ. Опака, обл. Търговище.
 
Язовир „Бойка”, яз. „Ломци”, яз. „Баниска”, яз. „Желязковец” и яз. „Бели Лом” в поречие Русенски Лом контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите.
 
За останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, при които към момента речните течения протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
 
Няма получени сигнали за критични водни нива по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДУВДР - Плевен. 
 
Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. 
 
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво в река Дунав в българския участък към 12.00 часа на 10.02.2015 г. 

Подробна информация за цялата страна, постъпила в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества, можете да намерите тук.