Информация за състоянието на водите за 12 юни 2020 г.

12.06.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишили в резултат на валежи. По съществени колебания са регистрирани на р. Янтра при с. Каранци (от -47 см до +86 см) и на Голяма река при гр. Стражица  (от -48 см до +63 см). Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -30 см до +20 см; за водосбора на р. Искър от -24 см до +37 см; за водосбора на р. Вит от -35 см до +56 см; за водосбора на р. Осъм от -35 см до +50 см; за водосбора на р. Янтра от -68 см до +54 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -12 см до +17 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води. Изключение са водните количества на р. Огоста при с. Бутан, р. Искър при гр. Роман и с. Ореховица, р. Осъм при гр. Ловеч и с. Изгрев, Голяма река при гр. Стражица, р. Черни Лом при с. Широково и р. Русенски Лом при с. Божичен, които са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -4 см до +10 см см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишили в резултат на валежи. Регистрираните колебания на нивата на р. Тунджа при с. Баня (от -43 см до +42 см), р. Марица при гр. Белово (от -75 см до +77 см), р Въча при гр. Девин (от -86 см до +84 см), р. Арда при с. Китница (от -66 см до +66 см) са в резултат от комбинираното действие на работата на хидротехнически съоръжения и валежи. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -14 см до +41 см; за водосбора на р. Марица от -37 см до +34 см; за водосбора на р. Арда от  -19 см до +53 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на водното количество на р Тунджа при гр. Павел Баня, което е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишили в резултат на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -6 см до +1 см и за водосбора на р. Струма от -16 см до +17 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на водните количества на р. Струма при гр. Перник и р. Соволянска Бистрица при с. Гърляно, които са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (12.06) и през следващите три дни в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. Днес (12.06), утре (13.06)  и на 14.06 по-значителни повишения на нивата се очакват в горните и средните части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. На 15.06 нивата на реките ще останат без съществени изменения.]

Вследствие на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения: през нощта срещу 15.06: във водосбора р. Искър (р. Златна Панега).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.06.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (12.06), в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на водните нива. На 13, 14 и 15.06 речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения.Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.06.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (12.06), утре (13.06) и на 14.06 повишения в резултат на валежи и оттичане ще има в долното течение на основната река. На 15.06 водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:
Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.06.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (12.06) в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в целия водосбор. Утре (13.06) и на 14 и 15.06 водните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 13, 14, 15, 16 и 17.06.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (12.06) и през следващите 4-5 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.