Информация за състоянието на водите за 21 май 2020

21.05.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените изменения на р. Искър при гр. Нови Искър (от -5 см до +30 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -10 см до +15 см; за водосбора на р. Искър от -28 см до +18 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -10 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Искър при с. Бели Искър и р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на: р. Тунджа при с. Баня (от -42 см до +42 см), р. Марица при гр. Белово (от -79 см до +73 см) и при гр. Пазарджик (от -21 см до +37 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +6 см; за водосбора на р. Марица от -18 см до +19 см; за водосбора на р. Арда от -20 см до +16 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -9 см до +1 см и за водосбора на р. Струма от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са р. Соволянска Бистрица при с. Гърляно, р. Места при м. Момина Кула и р. Джерман при гр. Дупница.

Хидрологична прогноза
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (21.05) и утре (22.05) вследствие на валежи речните нива в по-голяма част от басейна ще се повишават. По-значителни ще са повишенията във водосборите на реките западно от р. Искър и в планинските части от водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. На 23 и 24.05 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане повишения ще има в долните течения на основните реки.

Вследствие на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения във водосборите на р. Огоста (р. Дългоделска Огоста), р. Искър (р. Перловска и р. Слатинска), р. Янтра (р. Росица, р. Лопушница, р. Козлята и по основната река).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.05.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.05) и утре, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора, по-съществени във водосборите над яз. Огоста и в горното течение на р. Ботуня. На 23 и 24.05 речните нива в горната част на водосбора ще се понижават, вследствие на оттичане ще има повишения в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.05.2020 г. ще бъдатнад средномногогодишните стойности. Днес (21.05) ще има повишения на речните нива във водосбора над яз. Панчарево и в реките Владайска, Лесновска, Малък Искър. През следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.05.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.05) и утре (22.05) в резултат на валежи ще има повишения на водните нива във водосбора, по-съществени в средното и долното течение на основната река и в притока р. Росица. На 23.05 речните нива ще се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения в долните течения на реките. На 24.05 речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 22, 23, 24, 25 и 26.05.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (21.05) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществено изменение. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.