Информация за състоянието на водите за 24 юни 2020 г.

24.06.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишили в резултат на валежи и оттичане. Регистрираните изменения на нивото на р. Искър при гр. Нови Искър (от -27 см до +60 см) са вследствие на комбинираното действие на работата на хидротехнически съоръжения и на валежи. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -3 см до +32 см; за водосбора на р. Искър от -26 см до +28 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +11 см; за водосбора на р. Янтра от -27 см до +44 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -22 см до +32 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на долното течение на р. Лом, горното и средното течение на р. Искър, р. Вит, горното течение на р. Осъм, р. Росица при гр. Севлиево и р. Джулюница при с. Джулюница, където водните количества са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижили. Повишение до +28 см, вследствие на валеж, е отчетено на р. Луда Камчия при с. Бероново. Регистрираните колебания на речните нива в останалите части от басейна са от -5 см до +16 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишили, вследствие на валежи и оттичане. Регистрираните изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (с до ±42 см), р. Марица при гр. Белово (от -55 см до +51 см) и гр. Пазарджик (от -20 см до +34 см), р Въча при гр. Девин (от -78 см до +79 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +29 см; за водосбора на р. Марица от -11 см до +39 см; за водосбора на р. Арда от  -33 см до +42 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на водните количества на р. Тунджа при гр. Павел Баня, р. Върбица при сп. Джебел, р. Чепеларска при с. Бачково и р. Марица при с. Радуил, които са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили незначително в резултат на валежи и оттичане. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -2 см до +7 см и за водосбора на р. Струма от -12 см до +14 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на водното количество на р. Джерман при гр. Дупница и р. Струма при гр. Перник, които са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (24.06) и през следващите 3 дни речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на оттичане днес (24.06) все още ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки. Утре (25.06), в следобедните и вечерните часове, в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (24.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане до 26.06 ще има повишения в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:
Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (24.06) ще има незначителни повишения на речните нива в долните части на основната река, вследствие на оттичане. През следващите 3 дни речните нива в по-голяма част от водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове днес и утре (24 и 25.06) в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в горните части на басейна (над яз. Искър). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:
Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (24.06) и утре в резултат на валежи речните нива са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосбора. На 26 и 27.06 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден все ще има повишения на речните нива в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом:
Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 25, 26, 27, 28 и 29.06.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (24.06) и през следващите 4-5 дни нивата в по-голяма част от водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи днес (24.06) и утре (25.06) са възможни незначителни повишения на речните нива, главно в горните части от водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.