Информация за състоянието на водите за 26 май 2020

26.05.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Несъществени повишения на речните нива, в резултат на валежи са отчетени в долното течение на р. Огоста (с до 17 см при с. Бутан) и в средното течение на р. Искър (с до 17 см при с. Ребърково). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Искър от -8 см до +14 см; за водосбора на р. Вит с до ±4 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +10 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Искър при с. Бели Искър и р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -4 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на реките Въча при гр. Девин (с до ±86 см) и Тунджа при с. Баня (с до ±42 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Марица с до ±10 см; за водосбора на р. Арда с до ±4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -7 см до +3 см и за водосбора на р. Струма от -5 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (26.05) и през следващите три дни, в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия басейн. По-съществени ще са повишенията през нощта срещу 27.05, както и на 27 и 28.05 както следва: в планинските части от водосборите на реките Лом и Огоста, в горните части от водосбора на р. Искър, във водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.05.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (26.05) и през следващите три дни, в резултат на валежи, водните нива на реките от водосбора ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията на речните нива в горните части на водосбора (по основната река и в притоците над яз. Огоста и р. Шугавица, р. Ботуня и горното течение на р. Скът). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.05.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (26.05) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в периода 27-29.05 се очакват повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.05.2020 г. ще бъдат над  средномногогодишните стойности. Днес (26.05) и през следващите два дни, в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 27, 28, 29, 30 и 31.05.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (26.05) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.