Информация за състоянието на водите за 9 юни 2020 г.

09.06.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните изменения на нивото на р. Искър при гр. Нови Искър (от -8 см до +45 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -9 см до +14 см; за водосбора на р. Искър от -15 см до +17 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -9 см до +12 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Искър при с. Бели Искър, където водното количество е около прага за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -4 см до +5 см см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (с до ±43 см), р. Марица при гр. Белово (от -81 см до +83 см) и гр. Пазарджик (от -26 см до +30 см), р. Арда при с. Китница (от -20 см до +19 см), р Въча при гр. Девин (с до ±88 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -13 см до +18 см; за водосбора на р. Арда от  -5 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -3 см до +2 см и за водосбора на р. Струма с до ±6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (09.06) и през следващите два дни, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. Значителни ще са повишенията на нивата на реките Огоста (в горната част на водосбора), Искър (в горната и средната част на водосбора), Вит (в горната и средната част на водосбора) и Осъм (в горната и средната част на водосбора) във вечерните часове на 10.06, през нощта срещу 11.06 и на 11.06. На 12.06 реките ще се оттичат.

Вследствие на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения:

в сутрешните и обедни часове на 10.06 във водосборите на реките Тимок, Тополовец (по основната река) и Дунав (от границата до вливането на р. Арчар); във вечерните часове на 10.06 и през нощта срещу 11.06 в горните части от водосбора на р. Огоста (по основната река и във водосборите на реките Ботуня и Врещица), в горните и средни части от водосбора на р. Искър (по основната река и във водосборите на реките Златна Панега, Искрецка, Малък Искър и Суха), в горните и средни части от водосбора на р. Вит (по основната река и във водосборите на реките Каменка, Катунецка, Калник, Лесидренска, Бели Вит, Черна река, Костика, Черни Вит и Свинска), в горните части от водосбора на р. Осъм (по основната река и във водосборите на реките Дрипля, Суха, Команска и Бели Осъм); през деня на 11.06 във водосбора на р. Нишава, във водосбора на р. Височка /Сребърна/ (по основната река и във водосборите на реките  Камарска и Куратска), в горните части от водосбора на р. Огоста (по основната река и във водосборите на реките Ботуня, Бяла, Лопушанска, Бързия, Берковска, Врещица и Голяма Садина бара), в горните и средни части от водосбора р. Искър (по основната река и във водосборите на реките Черни Искър, Искрецка, Урдина, Лопушница, Пряка и Блато), в горните и средни части от водосбора на р. Вит (по основната река и във водосборите на реките Каменка, Катунецка и Калник), в горните части от водосбора на р. Осъм (по основната река и във водосборите на реките Дрипля и Суха).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (09.06) водните нива на реките във водосбора  ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, през следващите три дни се очакват краткотрайни повишения на речните нива. По-съществени ще бъдат повишенията на 11.06 в горните части на водосбора (ад яз. Огоста и в горното течение на р. Скът). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12.06.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (09.06) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 10-12.06, в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12.06.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (09.06) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 10-11.06, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 10, 11, 12, 13 и 14.06.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (09.06) и през следващите 4-5 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.