Информация за състоянието на водните басейни

08.02.2015г.

 

Данни, постъпили в Оперативното звено на БДУВДР – Плевен на 08.02.2015 г., към 12:00 часа. 
Поречие Огоста и западно от Огоста
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” обстановката на 08.02.2015 г. е следната: вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.

Язовир „Рогозен 1” и яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си с около 100 л/сек и са с отворени основни изпускатели. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични водни нива в р. Бързина и р. Скът.   

Поречие Янтра 
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” обстановката на 08.02.2015 г. е следната: вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла.    
Поречие Дунавски Добруджански реки 
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации, дежурните на РД “ПБЗН” и „Напоителни системи” ЕАД обстановката към 12.00 часа на 08.02.2015 г. е следната:
Област Добрич – река Добричка в гр. Добрич се наблюдава понижаване на водното и́ ниво и към момента протича в речното си легло.
Област Варна – язовирите по поречието на р. Суха – яз. ”Левски-1”,  ”Левски-2”, ”Николаевка -1”,  ”Николаевка -2”- общ. Суворово, яз. ”Засмяно”и яз. ”Ботево”- общ. Аксаково се изпускат контролирано през основните изпускатели с минимални водни количества. Водните обеми от тях се вливат в яз. ”Одринци”, в който водното ниво към момента се понижава, като понижението е достигнало около 2,20 м под кота преливен ръб. Наблюдава се намаляване на притока към езерото на язовир „Одринци”. В село Ново Ботево, общ. Добричка, находящо се под яз. ”Ботево” обстановката към момента е нормализирана. В с. Одринци и с. Долина, общ. Добричка, обл. Добрич, находящи се под яз. ”Одринци” е прекратена евакуацията и хората са върнати по домовете си. Продължава контролираното изпускане през основния изпускател на язовир „Одринци” с около 5,0 м3/сек. По данни на Областния кризисен щаб към Област Добрич са предприети мерки за освобождаване на свободни (ретензионни) обеми в язовири „Златия” и „Златия – 1”, находящи се под с. Одринци и с. Долина, с цел свободно провеждане на водните маси, изтичащи от язовир „Одринци” без да се създава възможност за подприщване на речното течение и допълнително наводняване на селата Одринци и Долина.    
Поречие Русенски Лом 
Язовир „Бойка”, яз. „Ломци”, яз. „Баниска” и яз. „Желязковец” в поречие р. Русенски Лом контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите.
За останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, при които към момента речните течения протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за критични водни нива по останалите язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР-Плевен. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.   

Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво в река Дунав в българския участък на 08.02.2015 г. 
Данни за цялата страна, постъпили в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества, можете да намерите тук.