Информация за състоянието на водните басейни на територията на страната

07.02.2015г.

 

Данни, постъпили в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества на 07.02.2015 г., към 07:00 часа:
Състояние на комплексните и значими язовири 
В БДДР прелива язовир Йовковци
яз. „Ястребино” контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за наводнения от речни течения.
Яз. „Йовковци” прелива през преливника и контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук

Състояние на речните легла и общинските язовири 
Дунавски район 
Поречие Огоста и западно от Огоста 
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” обстановката на 07.02.2015 г. е следната: вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Язовир „Рогозен 1” и яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си с около 100 л/сек и са с отворени основни изпускатели. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР- Плевен за критични водни нива в р. Бързина и р. Скът. 
Поречие Янтра 
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” обстановката на 07.02.2015 г. е следната: вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. 

Поречие Дунавски Добруджански реки 
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации, дежурните на РД “ПБЗН” и „Напоителни системи” ЕАД обстановката на 07.02.2015 г. е следната:
Област Добрич – повишаване на водното ниво в дере, приток на р. Добричка, вследствие на паднали валежи и повърхностно оттичане в периода 01.02.2015 г. – 02.02.2015 г., при което на места в с. Богданово и с. Опа́нец, общ. Добричка има наводнени дворове, разположени в ниските части на селата. Към момента обстановката е нормализирана. Река Добричка в гр. Добрич се наблюдава понижаване на водното и́ ниво и към момента протича в речното си легло.
Област Варна – язовирите по поречието на р. Суха – яз. „Левски-1”, „Левски-2”, „Николаевка -1”,  „Николаевка -2”- общ. Суворово, яз. „Засмяно” и яз. „Ботево”- общ. Аксаково преливат през преливниците си с минимални водни количества. Водните обеми от тях се вливат в яз. „Одринци”, в който водното ниво към момента се понижава, като понижението е достигнало около 2,00 м под кота преливен ръб. Наблюдава се намаляване на притока към езерото на язовир „Одринци”. В село Ново Ботево, общ. Добричка, находящо се под яз. „Ботево” обстановката към момента е нормализирана. В с. Одринци и с. Долина, общ. Добричка, обл. Добрич, находящи се под яз. „Одринци” е прекратена евакуацията и хората са върнати по домовете си. Продължава контролираното изпускане през основния изпускател на язовир „Одринци” с около 5,0 м3/сек. По данни на Областния кризисен щаб към Област Добрич са предприети мерки за освобождаване на свободни (ретензионни) обеми в язовири „Златия” и „Златия – 1”, находящи се под с. Одринци и с. Долина, с цел свободно провеждане на водните маси, изтичащи от язовир „Одринци” без да се създава възможност за подприщване на речното течение и допълнително наводняване на селата Одринци и Долина.
Област Силистра – по данни на дежурен при Областна администрация Силистра в с. Долец, общ. Дулово има наводнени дворове и къщи, вследствие оттичане на повърхностни води през периода 02.02.2015 г. – 03.02.2015 г. Обстановката се нормализира към момента. 

Поречие Русенски Лом 
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” на 07.02.2015 г., вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́ водните нива в реките се повишени, при което речните течения излизат на места от речните легла и заливат земеделски земи, разположени в близост до речните легла в землищата на: с. Априлово,общ. Попово, обл. Търговище, с. Писанец, с. Кривня, с. Божичен, с. Нисово, с. Красен и с. Басарбово, обл. Русе. В ниската част на с. Писанец, обш. Вятово, обл. Русе има частично наводнени дворни места. В с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе и в с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе са залети селскостопански постройки, дворни места и техническа инфраструктура в ниските части на селата. В близост до рибарници в землището на с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе по р. Русенски Лом има нарушена цялост на дясна предпазна дига.
Река Черни Лом : в землището на с. Кардам, общ. Попово, обл. Търговище – нарушена цялост на дясна предпазна дига до мост, свързващ с. Кардам със с. Зараево, общ. Попово, обл. Търговище; в землището на с. Зараево, общ. Попово, обл. Търговище – нарушена цялост на лява предпазна дига при мост, свързващ с. Зараево с гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище; в землището на гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище – нарушена цялост на лява предпазна дига преди мост, свързващ гр. Опака със с. Гърчиново, общ. Опака, обл. Търговище.
Язовир „Бойка”, яз. „Ломци”, яз. „Баниска” и яз. „Желязковец” в поречие р. Русенски Лом контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите.
За останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, при които към момента речните течения протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Няма получени сигнали за критични водни нива по останалите язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР-Плевен.  Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво в река Дунав в българския участък на 07.02.2015 г.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.