Информация за състоянието на водните обекти на територията на Басейнова дирекция - Плевен

25.04.2014г.

          Вследствие на падналите валежи през последните няколко дни, водните нива на реките и водоемите на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център плевен (БДУВДР) са повишени. Язовир „Гюргич”, общ. Ружинци, обл. Видин, прелива през преливника, като язовирната стена е под постоянно наблюдение от Община Ружинци. Нивото на река Гюргичка бара спрямо ситуацията от 23 и 24 април е с тенденция към нормализиране.

Язовирите, собственост на „Напоителни системи”,  които са с повишени водни нива вследствие на интензивните валежи са с отворени облекчителни съоръжения – основни изпускатели и водните количества преминават безпрепятствено по отвеждащите дерета и реки. Осъществява се постоянно наблюдение от органите на „Пожарна безопасност и защита на населението” и „Напоителни системи”.

По информация, получена от Общинските администрации на територията на БДУВДР язовирите общинска собственост разполагат със свободни водни обеми за поемане на високи вълни. Язовирите, чийто язовирни стени са определени в предаварийно състояние не създават опасност към момента за възникване на наводнения.

Комплексните и значими язовири на територията на Басейнова дирекция – Плевен притежават свободен обем за поемане на водни количества, формирани от интензивни валежи.

Към момента няма получени сигнали в БДУВДР - Плевен за критични ситуации по реките и язовирите, вследствие на вредното въздействие на водите.