Инструмент за моделиране за интегрирано управление на водните ресурси ще използва в работата си Басейнова дирекция – Плевен

31.03.2015г.

 

В периода 30 март – 1 април се провеждат заключителни срещи по проект „Прилагане на инструмент за моделиране „PegOpera” за интегрирано управление на водните ресурси в Дунавски район за басейново управление в България”.
Проектът е в рамките на сътрудничеството между Валония-Брюксел и България и се реализира за периода 2013 – 2015 година. Моделът „PegOpera” се използва успешно в страни от Европейския съюз. Експерти от Университета Аквапол в Лиеж, Белгия, представят резултатите от прилагането му в поречията на Дунавския басейн за управление на водите, по-конкретно - поречия Искър и Янтра.
Моделът „PegOpera” ще подобри анализа на качеството на повърхностните води и оценките на екологичното състояние при актуализацията на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район и ще допринесе за ефективно интегрирано управление на водите. Експерти от БДУВДР – Плевен бяха обучени в рамките на проекта за работа с математическия модел.
На 1 април, сряда, резултатите от проекта ще бъдат представени на среща в Министерство на околната среда и водите пред експерти на останалите басейнови дирекции в страната и други заинтересовани страни.

 

Галерия