Изменение на Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

22.01.2012г.

        Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен Ви уведомява, че с Постановление  377 от 30 декември 2011 г. на Министерски съвет е прието изменение на Тарифата за таксите  за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Същата е влязла в сила от 01 януари 2012 г.