Извършен е повторен мониторинг на водите на река Дунав при Лом

04.03.2015г.

Във връзка с повторно възложен от Басейнова дирекция – Плевен мониторинг на водите на река Дунав при град Лом и село Долно Линево (км 734) по показател нефтопродукти e извършено пробовземане. Взети са проби от Регионалната лаборатория-Монтана към Изпълнителната агенция по околна среда на 27 февруари 2015 г. в 19:30 часа от два пункта на десния бряг на река Дунав  – пристанището на град Лом и при село Долно Линево (км 734).
 
Резултатите от моментните анализи на кислородните показатели не показват отклонение от типично измерените стойности в този участък.
 
Изпитването на показателя нефтопродукти е извършено по газхроматографски метод в акредитирана лаборатория.
 
Резултатите от анализа на пробите и на двете места показват стойност под 0,1 mg/l, който резултат е под границата на количествено определяне на метода.

Първото пробовземане е извършено на 25 февруари 2015 г.  от  десен  бряг, среда и ляв бряг на река Дунав при село Арчар (км 776). Представените протоколи от анализите на физикохимичните показатели, извършени от Регионална лаборатория – Монтана, показват, че стойностите са в рамките на обичайните за водите на река Дунав. Резултатите от анализа на водна проба от 25 февруари, по показател нефтопродукти показват, че концентрацията на десния бряг е със стойност 0,37 mg/l.