Kраткотрайни и незначителни повишения на реките в резултат на снеготопене

30.11.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на почти всички реки във водосбора са се понижили или са останали без съществени промени. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -22 см до +10 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +2 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +5 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от  -2 см до +4 см. В резултат на оттичане са регистрирани по-значителни изменения в средното и долното течение на р. Искър с от -28 см с до +33 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: нивата на реките през последното денонощие са се понижили. Регистрираните изменения в басейна са с до -2 см. По-значителни понижение е отчетено на р. Ропотамо при с. Веселие с до -42 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата са: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +11 см; за водосбора на р. Марица от -20 см до +9 см; за водосбора на р. Арда от -33 см до +7 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните в горното течение на р. Марица и притоците ѝ р. Въча и р. Сазлийка с от -141 см до +141 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Марица при гр. Пловдив и р. Въча при гр. Девин (м. Забрал), при които са достигнати праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -15 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни, речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Краткотрайни и незначителни повишения ще има в следобедните часове е резултат на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3декември  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни, речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водни количества на 1,2 и 3 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите  три дни речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 1, 2, 3 и 4 декември ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.