Крайният срок за подаване на декларации по чл.194б на Закона за водите изтича на 31 януари

30.01.2019г.

Басейнова дирекция „Дунавски район” /БДДР/ напомня на титулярите на разрешителни, че съгласно изменения в чл.194б от Закона за водите, публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г., срокът за подаване на декларации е 31 януари 2019 г.

Титулярите сами определят и декларират дължимите такси за използваното водно количество през 2018. Отпада задължението на директора на Басейнова дирекция да уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса. Новите образци на декларации могат да се изтеглят от интернет сайта на БДДР, раздел "Контролна дейност".

До момента са подадени около 1000 декларации по чл.194 б. Заплащането може да се извърши по банков път или чрез ПОС терминалното устройство, в Деловодството на БДДР. Крайният срок за заплащане на таксите е 15 февруари.