МОСВ и БД „Дунавски район“ организират среща със заинтересованите страни за представяне и обсъждане на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление за периода 2022-2027 г.

25.04.2023г.

 

СЪОБЩЕНИЕ


МОСВ и БД „Дунавски район“ организират среща със заинтересованите страни за представяне и обсъждане на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление за периода 2022-2027 г.

 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Басейнова дирекция „Дунавски район“ организират среща с основните заинтересовани страни за представяне и обсъждане на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН). Срещата ще се проведе на 26 април в Плевен, в рамките на срока за обществени консултации по публикувания проект на ПУРН.

Актуализацията на ПУРН за периода 2022-2027 г. се осъществява в рамките на Проект BG16M1OP002-4.005-0001: ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Стойността на проекта е 13 190 867,55 лв., от които 85% или 11 212  237,42 лв., предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, и 15% или 1 978  630,13 лв. – национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е дирекция „Управление на водите“ в МОСВ в партньорство с четирите басейнови дирекции за управление на водите. Основната и съществена част от дейностите по актуализацията на ПУРН за 4-те района за басейново управление се изпълнява от Международната банка за възстановяване и развитие в рамките на Споразумение за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на разработването на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и ПУРН за България.

На срещата са поканени заинтересовани страни от Дунавски район за басейново управление, които имат отношение към разработването и прилагането на ПУРН и от които се очаква да бъдат получени коментари и/или обратна връзка относно актуализирания планов документ.