МОСВ и БД „Дунавски район“ представят на заинтересовани страни дейностите по актуализация на Плана за управление на речните басейни

16.11.2021г.

Министерството на околната среда и водите организира конференции за представяне изпълнението на дейностите, свързани с разработването на актуализираните Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) за периода 2022-2027 г. След Благоевград и Пловдив, това е третото събитие на басейново ниво, като в Плевен то ще се проведе на 17 ноември 2021 г. от 11.00 ч. в Конферентна зала на Хотел Балкан, бул. „Русе“ №85.

Целта на планираните срещи е да се запознаят на местно ниво всички заинтересовани страни с действията, които са предприети във връзка с актуализацията на плановете, както и да се насърчи тяхното активно участие в целия процес по разработване на ПУРБ за периода 2022 – 2027 г.

Разработването на актуализираните планове се изпълнява по Проект №BG16M1OP002-1.017-0001-C02: „ПУРБ 2022-2027“, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Той е на обща стойност 24 000 000 лв., от които 85% или 20 400 000 лв., предоставени като безвъзмездна финансова памощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а 15% или 3 600 000 лв. – като национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е дирекция „Управление на водите“ на МОСВ, партньори са четирите басейнови дирекции в страната, а срокът за реализацията на проекта е до 2023 г.

Конференцията по стартиране изпълнението на дейностите по проекта ще се проведе в хибриден вариант (присъствено и онлайн) като за участие в нея са поканени: експерти от Дирекция „Управление на водите" в МОСВ, представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“, общински и областни администрации, поделения на НЕК ЕАД, Напоителни системи ЕАД, РЗИ, ИАРА, ДАГ в региона, НПО и местни фирми, както и консултанти от Международната банка за възстановяване и развитие.

Конференцията ще се проведе при спазване на условията по Заповед №РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването относно временните противоепидемични мерки.

УЧАСТНИЦИТЕ НА МЯСТО ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЕРТИФИКАТ ЗА ВАКСИНА, ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБОЛЕДУВАЛ ИЛИ ЗА ОТРИЦАТЕЛЕН ТЕСТ ЗА КОВИД-19.