МОСВ извършва ежедневен анализ на информацията за състоянието на реките и язовирите

04.12.2014г.

 

По данни на експлоатационните дружества, които постъпват ежедневно в МОСВ, към 04 декември 2014 г. завиреният обем във всички комплексни и значими язовири е 5434,610 млн.м3, което представлява 83,7 % от общия им завирен обем.

СЪСТОЯНИЕ НА РЕКИТЕ И ЯЗОВИРИТЕ В ДУНАВСКИ РАЙОН 

Поречие Янтра

В Община Велико Търново през изминалото денонощие реките протичат в речните си легла. Прелива през преливника яз. „Йовковци” с около 6 м3/сек.

Поречие Русенски Лом

Вследствие падналите интензивни валежи във водосбора на река Черни Лом водното ниво се повишава, при което речното течение излиза на места от речното легло и залива частично земеделски земи в землището на с. Червен, с. Кошов и с. Красен, община Иваново, област Русе. 

Вследствие на падналите валежи във водосбора на река Русенски Лом се наблюдава повишено водно ниво, при което реката протича в речното си легло.

През изминалото денонощие останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от останалите речни течения.

Язовирите разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива. Водните нива на останалите реки не създават опасност от наводнение към момента.

Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите. 

Оперативното звено на МОСВ и това в БДУВДР – Плевен е активирано.
 
Подробна информация за състоянието на реките и язовирите на тертироията на останалите басейнови дирекции можете да намерите тук.