МОСВ представи в Плевен проекта по разработване на новите планове за управление на риска от наводнения

07.07.2020г.

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) представи в Плевен дейностите, които ще бъдат предприети във връзка с актуализацията на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022-2027 г. 

Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 13 200 000 лв., от които 85% или 11 220 000 лв., предоставени като безвъзмездна финансова памощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, и 15% или 1 980 000 лв. – като национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“, а партньори са четирите басейнови дирекции за управление на водите в страната.

Основните дейности по проекта се изпълняват в рамките на Споразумение за предоставяне на помощни услуги при изготвянето на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и ПУРН за България между МОСВ и Международната банка възстановяване и развитие.  
ПУРН определят дългосрочното планиране за намаляване на риска от наводнения и се разработват/актуализират за всеки район за басейново управление според териториалния му обхват. В актуализираните ПУРН, в т.ч и на Дунавския район за басейново управление, отново ще бъдат отчетени всички аспекти на управлението на риска от наводнения с акцент върху предотвратяването, защитата и подготвеността, отчитайки влиянието на изменението на климата. 
 
Това е вторият цикъл по разработване на ПУРН, като действащите към момента планове се изпълняват от 2016 г. и са с период на действие до 2021 г. 
 
„Плановете имат за цел да се подобри управлението на риска от наводнения чрез въвеждане на решения за намаляване на неблагоприятните последици от наводненията в страната“, подчерта Мая Дряновска, началник-отдел в Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ и Ръководител на проекта.
 
Етапността при актуализацията на плановите документи е същата, както при разработването на ПУРН 2016–2021 г. Вторият цикъл започва с актуализацията на предварителната оценка на риска от наводнения, въз основа на която ще се актуализират и определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). За всеки РЗПРН ще бъде актуализиран цифровият модел на релефа и картите на заплахата и риска от наводнения.
 
ПУРН 2022–2027 г. ще съдържат мерки за намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност, както и мерки за намаляване на вероятността от наводнения, вземайки предвид климатичните изменения. На всеки от етапите при разработването на ПУРН ще бъдат отчетени изводите и препоръките на Европейската комисия в съответствие с доклада за изпълнението на Директивата за наводненията и ще се осигури участието на заинтересованите страни и обществеността, стана ясно при представянето на проекта.
 
Планирането на управлението на риска от наводнения с участието на заинтересовани страни и широката общественост ще осигури съгласуваност и координация с целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014–2020 г., с механизма на ЕС за гражданска защита и общите мерки на Съюза за превенция на природните и причинените от човека бедствия. С изпълнението на проекта ще се постигнат и индикаторите на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ по приоритетни оси „Води“ и „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“.
 

Галерия