МОСВ следи състоянието на реките и язовирите в цялата страна

05.12.2014г.

По данни, получени от басейновите дирекции и експлоатационните дружества, към 13.00 часа на 5 декември състоянието на комплексните и значими язовири е както следва: 
Язовир „Тича“ - прелива с 13 м3/сек през преливника и се изпуска с 20 м3/сек;
Язовир ”Камчия” - прелива през преливника с 106,92 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 13,1 м3/сек.;
Язовир „Ясна Поляна”- прелива през преливника с 12,5 м3/сек и се изпускат  през основен изпускател 1,5 м3/сек.
Язовир „Йовковци” - прелива през преливник с 11,938 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4 м3/сек.
Покачва се нивото на яз. „Копринка”, като притока към 12 часа е 46,85 м3/сек, а чрез ВЕЦ се изпускат 26,85 м3/сек
Язовир „Жребчево“ – временно устойчива ситуация, като при приток от около 132 м3/сек се изпускат през основния изпускател 150 м3/сек 
Яз. „Ивайловград“ - прелива с 178,2 м3/сек , чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 40,308 м3/сек
Превантивно се изпуска вода от язовирите –„Г. Трайков“ , „Порой“, „Ахелой“, „Мандра“.
Яз. „Тракиец” е с обем 91,560 м3/сек, като се изпускат по 2 м3/сек чрез водовземна кула и напоителен канал=
 
СЪСТОЯНИЕ НА РЕКИТЕ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Река Черни Лом - водното ниво се повишава, при което речното течение излиза на места от речното легло и залива частично земеделски земи в землището на с. Червен, с. Кошов, общ. Иваново, с. Пепелина, с. Ширково и с. Острица, общ. Две могили, обл. Русе.
Във водосбора на р. Русенски Лом се наблюдава повишено водно ниво, вследствие на падналите валежи. Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.
 
Оперативното звено на МОСВ и това в БДУВДР – Плевен е активирано.
 
Подробна информация за състоянието на реките и язовирите на тертироията на останалите басейнови дирекции можете да намерите тук.