Международната дейност на БДДР е основната тема на предстоящия Басейнов съвет

11.12.2019г.

Заседание на Басейновия съвет ще се проведе на 12 декември в заседателната зала на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) в Плевен. Регистрацията за съвета ще започне в 10.00 часа.

На предстоящото заседание основен акцент ще е международната дейност на БДДР във връзка с трансгранична координация при управлението на водите. Ще бъде представено участието на БДДР в дейности към Международната комисия за опазване на река Дунав и в дейности на двустранно ниво. Членовете на Басейновия съвет ще бъдат запознати и с международните информационно-образователни инициативи, в които участва дирекцията.

Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, която подпомага дейността на съответната басейнова дирекция. Функциите на съвета, условията и начина за свикването и провеждането му са регламентирани от специален правилник. В състава на съвета към Басейнова дирекция - Плевен са включени представители на областни и общински администрации, регионални структури на министерства, ВиК дружества, научни институти, университети, НПО и други.