НИМХ – БАН не прогнозира съществени изменения на речните нива

30.01.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (- 20/+ 90 см) във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн) и Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 12 см до + 10 см

Черноморски басейн: колебания от – 2 см до + 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 20 см до + 90 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 8 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и утре водните нива на реките ще останат без съществени изменения. Поради ниските сутрешни температури и малките водни количества ще продължи формирането на ледена покривка, довеждащо до подприщване и незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките. След 1 февруари вследствие на частично снеготопене ще започнат да се повишават нивата в планинските части от водосборите на реките в басейна, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията на 2 и 3 февруари във водосборите на р. Янтра (р. Росица), р. Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 31 януари, 1 и 2 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. От  2 февруари в резултат на частично снеготопене ще се повишат водните нива на реките в средната и долната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 31 януари, 1 и 2 февруари, че водните количества ще бъдат около и  над средно многогодишните стойности. В резултат на частично снеготопене след 31 януари се очакват незначителни повишения на водните нива на основната река и във водосборите на притоците й р. Росица и р. Джулюница. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 31 януари, 1, 2 и 3 февруари ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и утре нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 1 3 февруари вследствие на частично снеготопене ще започнат да се повишават речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.