НИМХ – БАН обяви за утре оранжев код в 8 области, в 5 – жълт код, а в 6 предупреждава за силен вятър

30.11.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на по-голямата част от реките в страната са се понижавали през изминалото денонощие. По-съществени  повишения в резултат на снеготопене и работата на хидротехнически съоръжения са отчетени във водосбора на р. Искър до + 16 см (Дунавски басейн) и във водосбора на р. Марица до + 20см (Източнобеломорски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки са под и около праговете за високи и средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 10 см до + 16 см

Черноморски басейн: понижения до - 12 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 25 см до + 20 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 9 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: в резултат на снеготопене днес речните нива на реките разположени западно от р. Янтра ще се повишават незначително. На 1, 2 и 3 декември вследствие на валежи от дъжд и снеготопене водните нива в басейна ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията утре във водосборите на реките западно от р. Осъм. На втори във водосборите на реките Осъм, Янтра и Русенски Лом. На 3 декември в резултат на валежи повишения ще има във водосборите на добруджанските реки, а вследствие на оттичане повишения ще има в средните и долните течения на основните реки в басейна.

От ранните часове утре и в събота има вероятност за поройни наводнения във водосборите на реките Ерма, Габерска, Нишава, Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица, в горното и средното течение на р. Огоста и р. Искър (в притоците ѝ Витошка Бистрица, Владайска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега) и в горното течение на р. Янтра (в притоците ѝ Росица, Джулюница, Голяма река). Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 декември  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес речните нива ще бъдат без съществени изменения. В периода, от вечерните часове на 1 и на 2 декември в резултат на валежи и снеготопене, ще има значително повишение на водните нива и опасност от поройни наводнения във водосборите на реките Владайска (Суходолска, Перловска, Слатинска), Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър и Златна Панега. На 2 декември водното количество на р. Искър при гр. Нови Искър ще бъде над жълтия праг за предупреждение. На 2 и 3 декември ще бъде значително повишението на водното ниво в средното и долното течение на основната река. На 3 водното количество на р. Искър при с. Ореховица ще бъде около жълтия праг за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 1, 2 и 3 декември, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. От вечерните часове утре до сутрешните часове на 3 декември, вследствие на валежи се очакват повишения на речните нива в целия водосбор. В този период са възможни поройни наводнения в старопланинските части от водосбора. От вечерните часове на 3 декември ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие оттичане на 3 и 4 декември ще има значителни повишения в долното течение на основната река. Водното количество на р. Янтра при Габрово ще премине над жълтия праг за внимание в сутрешните часове в събота. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4 декември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нивата в горните части от водосбора временно ще се понижават, като вследствие оттичане ще има незначителни повишения на речните нива в долните части на основните реки от водосбора. В периода 1-4 декември вследствие на валежи, се очакват нови значителни повишения на речните нива във водосбора. Първите 2 дни – главно в горните и средни части от водосбора, от 3 декември – в средните и долни части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.