НИМХ не прогнозира съществени изменения на речните нива

25.09.2018г.

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ):

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения през последното денонощие. Незначителни повишения, вследствие на валежи, са регистрирани във водосбора на р. Русенски Лом. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 18 см до + 14 см; за водосбора на р. Вит от - 7 см до + 10 см; за водосбора на р. Осъм от - 8 см до + 15 см; за водосбора на р. Янтра от - 7 см до + 10 см; за водосбора на р. Русенски Лом от - 4 см до + 12 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от - 6 см до + 5 см. Водните количества в реките са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от - 6 см до + 11 см; за водосбора на р. Марица от - 13 см до + 12 см; за водосбора на р. Арда от - 22 см до + 28 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и притока й р. Въча от - 97 см до + 98 см. Водните количества на реките във водосборите на р. Тунджа и р. Арда са около праговете за ниски води, а във водосбора на р. Марица – около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от - 5 см до + 3 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 26, 27 и 28 септември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28 и 29 септември водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите
тук.