НИВАТА НА РЕКИТЕ СА СЕ ПОВИШИЛИ НЕЗНАЧИТЕЛНО

10.01.2019г.

 В резултат на прогнозирани валежи и снеготопене се очакват повишения на речните нива.


Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ- БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са се повишили незначително или са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -9 см до +12 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -13 см до +13 см; за водосбора на р. Янтра  от -17 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -6 см до +14 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на р. Огоста при с. Бутан от -23 см до +23 см. Водните количества на реките във водосборния басейн са под прагa за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

р. Искър в района на с. Бели Искър - Ледена покривка;
р. Черни Вит в района на с. Черни Вит - Брегови лед;
р. Вит (Бели Вит) в района на гр. Тетевен - Брегови лед;
р. Осъм в района на гр. Ловеч - Ледена покривка.
Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са се повишили незначително или са останали без съществена промяна. Регистрирани са изменения на речните нива от -5 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под прага за средни води, само водното количество на р. Провадийска при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки са се повишили незначително. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -8 см до +8 см; за водосбора на р. Марица от -13 см до +29 см, за водосбора на р. Арда от -15 см до +28 см. В резултат на валежи и снеготопене по-значително повишение на речното ниво е регистрирано на р. Крумовица при с. Г. Кула с +266 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на водните нива на р. Марица (от -64 см до +68 см) при гр. Белово и на р. Въча (от -79 см до +76 см) при м. Забрал. Водните количества на реките в басейна са около и под прага за средни води, само водното количество на р. Марица при гр. Пловдив е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществена промяна. Регистрираните колебания на речните нива са от -13 см до +10 см. Водните количества на почти всички реки в басейна са под прага за средни води, с изключение на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево, където водното количество е около прага за високи води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

Места в района на м. Момина кула - Ледена каша, ледоход;
Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (10.01) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна ще останат без съществено изменение. Водните количества на реките във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества за 11, 12 и 13.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (10.01) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.01.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (10.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 11, 12 и 13.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (10.01) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 11, 12, 13 и 14.01.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (10.01) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук