На 10.12 в резултат на валежи и снеготопене се очакват повишения на речните нива

10.12.2021г.

На 10.12 в резултат на валежи и снеготопене се очакват повишения на речните нива, по-значителни от които:

  • в планинските части от Дунавски басейн, и във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра. От следобедните часове на 11.12 отново ще има повишения на водните нива, главно във водосборите на реките западно от р. Искър включително и планинските части на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра;
  • в следобедните и вечерни часове днес и през нощта на 11 срещу 12.12. главно във водосборите на южночерноморските реки и горното течение на р. Камчия и притока ѝ р. Луда Камчия;
  • главно във водосбора на р. Арда и в родопските притоци на р. Марица и горните и средни части от водосбора на р. Тунджа. От обедните часове на 11.12 и през нощта срещу 12.12 речните нива в целия Източнобеломорски басейн ще се повишават. Значителни ще са повишенията през нощта на 11.12 срещу 12.12 в горните и средни части от водосбора на р. Тунджа, във водосбора на р. Арда (в горното течение на основната река и в притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица), горното течение на р. Марица и в рилските и родопските ѝ притоци, където има опасност и от локални разливи;
  • в Западнобеломорски басейн. От обедните часове на 11.12 и през нощта на 11 срещу 12.12, се очакват нови значителни повишения на речните нива в целия басейн. Възможни са локални разливи в долните части от водосбора на р. Места и в средните и долните части от водосбора на р. Струма.

В резултат на интензивни валежи, комбинирани на места със снеготопене има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

Вечерта на 11.12. и през нощта срещу 12.12.2021 г. във водосборите на:

  • на р. Искър (р. Владайска, р. Перловска);
  • на р. Марица (р. Чепинска, р. Чепеларска, р. Саръяр, р. Карлъшка, р. Топлика, р. Девинска, р. Катранджи, р. Крива (Черно дере), р. Лесковска, р. Широколъшка, р. Читакдере, р. Чаирдере, р. Тенесдере, р. Триградска, р. Голяма, р. Въча) и р. Арда (р. Бяла река, р. Върбица, р. Узундере, р. Боровинска, р. Уваджик, р. Есенишка, р. Черешовска, р. Маданска, р. Текирска, по основната река, р. Елховска, р. Бориковска) и през нощта на 11 срещу 12.12.2021 г. във водосборите на р. Тунджа (р. Лешница, р. Топлата, р. Акдере, р. Тъжа, р. Бабска, по основната река, р. Едровица) и р. Марица (р. Бяла, р. Юговска);
  • на р. Доспат (р. Караджадере, р. Осиковска, р. Жижовска, по основната река), р. Места (р. Вотрачка, р. Белишка, р. Матан, р. Вищерица, р. Канина, р. Добринишка, р. Граднишка, р. Безбожка, р. Ретиже, р. Лъкенска, р. Бистрица, р. Каменица, р. Костена, р. Корнишка, р. Туфча, р. Дъбнишка, р. Неврокопска, р. Мътница, по основната река), р. Пиринска Бистрица (р. Калиманска река, р. Бистрица Пиринска) и р. Струма (р. Треклянска, р. Явор, р. Драговищица, р. Ломничка, р. Бистрица (Соволянска), р. Глогошка, р. Новоселска, р. Гращица, р. Елешница, р. Сушичка, р. Цапаревска, р. Лебница, р. Мелнишка, р. Градешница, по основната река) и през нощта на 11 срещу 12.12.2021 г. във водосбора на р. Струма (р. Речица, р. Копривлен).

Подробна информация можете да намерите тук.