На 20 март 2012 г. в гр. Велико Търново се проведе поредната обществена консултация на Проекта на Предварителна оценка на риска от наводнения

21.03.2012г.

 

На 20 март 2012 г. в гр. Велико Търново се проведе обществено обсъждане на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН), изготвен от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен. В срещата взеха участие представители на областни администрации и общини в съответния район, областните управления за пожарна безопасност и защита на населението, ВиК, представители на бизнеса.

След представянето на Проекта на ПОРН бяха дискутирани причините за възникване на наводнения в миналото, вероятността за бъдещо повторение, възможностите за смекчаване на последиците, както и факторите, влияещи върху настъпването, обхвата и последиците на потенциални бъдещи наводнения, възможности за ограничаване на риска от бъдещи наводнения.

Галерия