Над 2 700 проверки по контролна дейност са извършени през 2013 г. от Басейнова дирекция – Плевен

06.02.2014г.

Експертите от Дирекция „Контрол” към Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен са извършили 2 717 проверки през 2013 г. При контролната дейност са дадени 3 154 броя предписания. Съставени са 47 акта за нарушаване на екологичното законодателство по отношение на опазването на водите. След издаване на наказателно постановление по съставен акт, са наложени глоби в размер на 28 200 лева. До края на 2013 година са постъпили 22 200 лева от сумите по наложените глоби.

И през изминалата година един от акцентите в контролната дейност бяха проверките по задълженията на водоползвателите с издадени разрешителни, в това число и за заплащането на дължимите такси за водовземане и/или водоползване. В резултат на извършената контролна дейност, постъпилите през 2013 г. суми от такси по Закона за водите са в размер на  26 465 070,74 лева.

По 191 жалби и сигнали експертите от дирекция „Контрол” са извършили проверки през 2013 г. На жалбоподателите е отговорено писмено в срок.

Подробна справка за извършените дейности по месеци през 2013 г. може да бъде намерена тук