Над 300 разрешителни са издадени за деветмесечието

24.10.2013г.

           Експертите от отдел „Разрешителни“ към Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен са издали общо 321 разрешителни по реда на Закона за водите за деветте месеца от началото на годината. 197 от тях са за водовземане, от които 50 – от повърхностни води, 143 - от подземни води и 4 – за минерални.

              Броят на издадените разрешителни за позлване на повърхностен воден обект е 87, а за заустване - 37.

Съгласно Закона за водите, друга процедура от разрешителния режим е издаването на решения за изменение, продължаване срок, прекратяване или за отказ за издаване на разрешително. 296 такива административни акта са издадени от БДУВДР – Плевен за деветмесечието. В това число са изменения и/или продължаване срока на 189 действащи разрешителни. Направени са 37 отказа за издаване или продължаване срока на действие на разрешителни.

Част от дейността на експертите от отдел „Разрешителни“ включва и издаването на удостоверения за регистрация на съоръжения за собствени потребности на гражданите, като само за последното тримесечие Басейнова дирекция – Плевен е издала 94 броя такива документа.

Подробна информация за дейността на отдел „Разрешителни“, може да бъде намерена на интернет страницата на Басейнова дирекция – Плевен, в раздел „Разрешителен режим“.