Над 800 разрешителни и решения са издадени от Басейнова дирекция – Плевен през 2013 г.

13.02.2014г.

Над 800 заявления за издаване на ново или за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешителни за водовземане и/или ползване на воден обект са постъпили и обработени от експертите на отдел „Разрешителни” при Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен през 2013 г.

През годината са издадени 473 нови разрешителни. От тях тези за водовземане от повърхностен воден обект, включително и такива за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, са 72. За ползване на повърхностен воден обект, с цел изграждане на съоръжения са издадени 103 разрешителни, а за водовземане от подземни води чрез съществуващи или нови съоръжения - 236. Пет са за водовземане от минерални води – изключителна държавна собственост, а  за заустване на отпадъчни води в повърхностни води са 57. 

      Експертите от отдела са подготвили през миналата година 344 решения за изменение, продължаване срока на действие, прекратяване действието или отнемане на разрешителни. 59 са отказите за издаване или продължаване срока на разрешителни, като причините са  – неспазване на законовите изисквания, пропускане на срока за актуализация или неизпълнения на условия в действащо разрешително.