Не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки

07.06.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -15 см до +14 см, за водосбора на р. Искър от -45 см до +16 см, за водосбора на р. Вит от -25 см до +14 см; за водосбора на р. Осъм от -104 см до +31 см; за водосбора на р. Янтра от -19 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -33 см до 0 см. В резултат на валежи са се повишавали нивата на реките Бели Осъм (с до 31 см) и Янтра в горното течение (с до 88 см. при гр. В. Търново). В резултат на действието на хидротехнически съоръжения по-съществено се е повишило нивото на р. Искър в средното течение (с до 56 см). Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове на реките в басейна са около и под праговете за високи води. С водни количества под прага за средни води са реките Черни Вит при с. Черни Вит и Голяма река при гр. Стражица.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (07.06) и утре речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи се очакват по-съществени повишения през нощта срещу 09.06 и до обяд на 09.06 в планинските части от водосбора на р. Вит, във водосбора на р. Осъм, в горното течение на р. Янтра и в притоците ѝ р. Дряновска и р. Белица, както и в горните части от водосбора на р. Русенски Лом. В следобедните часове на 09.06 по-съществено повишение се очаква в долното течение на р. Искър. На 10.06 отново се очакват повишения на речните нива в басейна, по-съществени в следобените часове във водосбора на р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (07.06 ) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение на речните нива във водосбора. В резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива, по-съществено днес и на 10.06 в горното течение на основната река и в притоците ѝ р. Дългоделска Огоста, р. Златица, р. Бързия, р. Ботуня и р. Скът. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09и 10.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (07.06) и през следващите три дниречните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за08, 09 и 10.06.2019г. ще бъдат околосредномногогодишнитестойности. Днес (07.06) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 08-10.06, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозиранотоводноколичествовдолното течение на р. Черни Ломна08, 09, 10, 11 и 12.06.2019г. ще бъденадсредномногогодишнатастойност.Днес(07.06) и през следващите 3дни водните нивана рекитевъв водосбора ще останат без съществени изменения.В резултат на валежи, в периода 10-12.06 се очаква повишение на речните нива в долната част от водосбора. Воднотоколичествоще бъдепод прагаза внимание.

На 8 юни 2019 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Подробна информация за страната можете да намерите тук.