Не се очакват съществени изменения на речните нива

22.05.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на река Огоста и в средното и долно течение на река Искър от -23 см до +25 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -11 см до +5 см. Водните количества във водосборите на река Искър са около и под праговете за високи води, а в останалите реки от басейна водните количества са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от -6 см до +5 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на река Марица с до -123/+121 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -24 см до +12 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества при Белово и Пазарджик на реките Марица и на Сазлийка при Гълъбово са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. По-значително изменения на речното ниво е регистрирано само на река Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево от -23/+21 см, в резултат на валежи. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -7 см до +7 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите два дни, речните нива в по-голямата част от басейна ще останат без съществени изменения. В следобедните часове са възможни краткотрайни повишения на речните нива главно в планинските части от водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, както и във водосборите на реките Ерма, Габерска, Нишава и Височка (Сребърна). На 25 май речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 23, 24 и 25 май 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите: над яз. Искър и река Малък Искър. На 23 и 24 май в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосбора: над яз. Искър. На 25 и 26 май речните нива ще спадат, като повишение в резултат на оттичане ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 23, 23 и 25 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 23, 24, 25 и 26 май 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.