Не се очакват съществени изменения на речните нива

31.10.2018г.

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ):

Дунавски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 7 см до + 10 см; за водосбора на р. Вит от - 11 см до + 12 см; за водосбора на р. Осъм от - 6 см до + 6 см; за водосбора на р. Янтра от - 7 см до + 8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от - 3 см до + см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: водните нива са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрирани са колебания от - 1 до + 2 см. Водните количества в реките от басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Айтоска при гр. Камено е около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от - 4 см до + 4 см; за водосбора на р. Марица от - 8 см до + 6 см; за водосбора на р. Арда от - 5 см до + 5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в средното течение на р. Марица и в притоците й Въча и Сазлийка - от - 90 см до 91 см и по р. Арда от - 30 см до + 31 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от - 4 см до + 5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 ноември ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 1, 2 и 3 ноември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 1, 2, 3 и 4 ноември водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения и под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.