Не се очакват съществени промени в речните нива

03.04.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Искър от -9 см до +8 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±4 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения речните нива в средното и долно течение на р. Искър (от -16 см до +19 см). Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -2 см до +3 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа - от -7 см до +7 см; за водосбора на р. Марица - от -10 см до +7 см; за водосбора на р. Арда - от -12 см до +15 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото на р. Въча при гр. Девин (от -133 см до +133 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Въча при местността Забрал е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -4 см до +4 см, а за водосбора на р. Струма са -5 см до +7 см. Водните количества на почти всички реки в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ.

Дунавски басейн: Днес (03.04) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (03.04) и през следващите три дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.04.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (03.04) и през следващите три дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (03.04) и през следващите три дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 04, 05, 06, 07 и 08.04.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (03.04) и през следващите 4-5 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.