Незначителни повишения на речните нива

17.05.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -6 см до +20 см, за водосбора на р. Искър от -20 см до +35 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +33 см; за водосбора на р. Осъм от -26 см до +59 см; за водосбора на р. Янтра от -9 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +9 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Мусаленска Бистица при лет. Боровец, р. Искър в горното и средно течение, р. Вит в горното течение и р. Осъм в горното и средно течение, които са с водни количества около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +9 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили, в резултат на валежи. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -20 см до +53 см; за водосбора на р. Марица от -20 см до +46 см; за водосбора на р. Арда от -33 см до +10 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в горното и средното течение на р. Марица (до -65/+61 см при гр. Белово) и в средното и долно течение на р. Въча (с до -79/+79 см при м. Забрал). Водните количества на почти всички реки са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи са р. Марица при м. Забрал и р. Тунджа при гр. Павел баня.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки във водосбора на р. Струма са се повишили незначително, вследствие на валежи, а тези във водосбора на р. Места са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -2 см до +3 см, а в останалата част от водосбора на р. Струма от -25 см до +19 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното течение на р. Струма и притоците ѝ р. Елешница, р. Струмешница и горното течение на р. Места са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (17.05) речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения все още са възможни в долните течения на основните реки. На 18.05 незначителни повишения на речните нива ще има само във водосборите на р. Русенски Лом и добруджанските реки, в резултат на валежи. На 19 и 20.05 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане днес и утре водните нива в средното и долното течение на основната река ще се повишават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.05.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. От днес (17.05) речните нива във водосбора постепенно ще започнат да се понижават. В периода 17-18.05 ще се повишат водните нива в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 18, 19 и 20.05.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (17.05) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Днес все още ще има повишения във водосбора на р. Росица, вследствие на валежи и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 18, 19, 20, 21 и 22.05.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (17.05) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 17-19.05 са възможни незначителни повишения на речните нива, основно в долните части от водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите
тук.