Няма аварийни ситуации с язовирите под наблюдението на МОСВ

05.06.2019г.

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 08:00 часа на 05.06.2019 г. няма данни за проблеми с нивата на язовирите и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Комплексните и значими язовири са в добро техническо състояние. Разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на притока от очаквани валежи.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 04.06.2019 г. е 4 428,9 млн. м3 и представлява 68,2 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,4% повече от обемите на 03.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 77,5% от общия им обем;
  • напояване – 53,5% от общия им обем;
  • енергетика – 77,2% от общия им обем.

Язовири с процент на запълване над 90% – „Въча“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Среченска бара“, „Йовковци“, „Боровица“, „Пчелина“, като няма опасност от вредно въздействие на водите.

В язовирите предназначени за питейно-битово водоснабдяване има достатъчно акумулиран водни обеми за осигуряване нуждите на населението. 

Язовирите от каскада „Арда“ са под определения максимален обем от 80%, спазвайки условията поставени с месечния график.

Прогноза от НИМХ

Днес в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

  • Очаквани интензивни валежи

На картите е представена прогноза с валидност от 07:00 местно време на 05.06.2019 г. за интензивен или особено интензивен валеж в рамките на 48 часа с модела ALADIN-България (изход от модела, стартиран в 18:00 UTC (+3 часа местно време) на 04.06.2019 г.).

Дунавски басейн

 

Водното ниво р. Искър при гр. Ребърково в 05:00 часа е +128 см, като като след преминалия пик на 04.06 в 17:00 ч речното ниво продължава плавно да се понижава

 

Водното ниво р. Искър при гр. Роман в 05:00 часа е +110 см, като като след преминалия пик на 04.06 в 18:00 ч речното ниво продължава плавно да се понижава.

 

Водното ниво р. Искър при гр. Нови Искър в 05:00 часа е +52 см, като след преминалия пик на 04.06 в 21:00 ч речното ниво продължава плавно да се понижава.

 

Нивото на р. Искър при с. Ореховица в 05:00 часа е +184 см, като след преминалия пик на 04.06 в19:00 ч речното ниво продължава плавно да се понижава.

 

Нивото на р. Вит при Биволаре в 05:00 часа е +140 см, като след преминалия пик на 04.06 в12:00 ч речното ниво плавно се е понижавало, като за последните 24 часа  понижението е с 31 см.

 

Нивото на р. Осъм при Изгрев в 05:00 часа е +538 см, като след преминалия пик на 04.06 в15:00 ч речното ниво плавно се е понижавало; за последните 24 часа  понижението е с 44 см.

 

Нивото на р. Янтра при с. Каранци в 05:00 часа е +225 см, като от 20:00 ч на 03.06 е започнало плавно да се понижава.

 

Ннивото на р. Русенски Лом при с. Божичен в 05:00 часа е 362 см, като като след преминалия пик на 04.06 в 18:00 ч речното ниво продължава плавно да се понижава

 

  • Ранна прогноза за следващите три дни:

Дунавски басейн

Днес и утре (05 и 06.06), в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията в следобедните часове днес и преди обед на 06.06 в горните и средните части от водосбора на р. Искър и в горните части от водосборите на реките западно от р. Огоста. От 07.06 нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават.

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски район

Състояние на язовирите:

Вследствие на интензивни валежи и голям водосбор е преливал язовир Полковник Иваново (Ловчанци), разположен в землището на с. Полковник Иваново. С цел намаляване на обема язовира се източва сифонно. Нивото на водата в язовира спада. Няма опасност от засягане на населени места. Язовирът е във водосбора на река Суха.

Яз. „Скокът“, землище с. Скобелево, общ. Ловеч, обл. Ловеч, водното ниво в язовира се понижило и е на около един метър под кота преливен ръб. Язовирът не прелива през преливника. Няма аварии по тялото на язовирната стена. Към момента ситуацията е нормализирана.

Контролирано се освобождават водни обеми от следните язовири:

-     Язовир „ Бойка“ контролирано се изпускат 0,055 m³/s. Моментен обем на язовира 1 400 000 m³.

-     Язовир „Баниска“ контролирано се изпускат 0,150 m³/s. Моментен обем на язовира 4 699 000 m³.

-     Язовир „Бели Лом“ контролирано се изпускат 0,060 м3l/s. Моментен обем на язовира 12 857 000 m³. 

- Язовир „Морун“, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч контролирано се изпуска през основният изпускател. Водните обеми след язовирната стена протичат в речното легло.

- Язовир „Света“, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч контролирано се изпуска през основният изпускател. Водните обеми след язовирната стена протичат в речното легло.

-  Язовир „Крамолин“, в землището на с. Крамолин, обл. Габрово контролирано се изпуска през основният изпускател. Водните обеми след язовирната стена протичат в речното легло.

За останалите язовири няма постъпила информация към момента за критични водни нива и опасност от наводнения.

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:

През последното денонощие водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се повишили значително вследствие на валежи.

Поречие Искър р. Моравешка, в землището на обл. Враца обстановката е нормализирана.

Поречие Осъм дере, в землището на с. Радювене, общ. Ловеч, обстановката е нормализирана.

Поречие Вит р. Катунецка, в землището на с. Катунец, общ. Угърчин, обл. Ловеч, обстановката е нормализирана.

Поречие Янтра Нивото на река Янтра при гр. Велико Търново постепенно се понижава, като е спаднала с 0,20 м, спрямо водното ниво към 15,30 ч. на 04.06.2019 г.

Поречие Русенски Лом р. Русенски лом в землището на общ. Иваново, вследствие падналите интензивни валежи във водосбора на реката, водното и ниво се е повишило, като е излязла от речното легло на места и частично са наводнени земеделски площи извън регулация на населените места в ниските части при селата: Червен, Кошов и Красен. Към момента се наблюдава понижаване на водното ниво в реката.

За останалите реки, разположени на територията на БДДР-Плевен няма постъпила информация за аварийни ситуации и критични участъци, като към момента реките протичат в речните легла.

Нивото на р. Дунав остава под праговете за внимание. Към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:

Към 07:30 ч. на 05.06.2018 г. на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила друга информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Информация от други ведомства, свързана с вредното въздействие на водите

МТИТС: Към 08.30 ч. няма нарушения в инфраструктурата на ЖП транспорта.

Продължава денонощното дежурство на експерти от БДДР.

Подробна информация можете да намерите тук.