Няма да бъдат допускани земеделски дейности в чашата на язовир “Аспарухов вал“ край Козлодуй

07.12.2021г.

Заместник-министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров ръководи проверка в района на язовир „Аспарухов вал“, разположен в землищата на град Козлодуй, община Козлодуй, село Златия и село Разград, община Вълчедръм.

При проверката се установи, че в чашата на язовира,  в участъци по левия бряг, са извършвани земеделски действия. Към момента язовирът, който се използва за напояване и аквакултури, е ограничен до 8,1 млн. м3 завирен обем. Зам.-министър Димитров посочи, че заради извършената земеделска обработка са нарушени обществени интереси, създадена е предпоставка за негативни въздействия върху бреговете, върху съоръженията, върху качеството на водите и защитените зони. Той подчерта, че ще бъдат предприети всички мерки, за да не се допускат подобни нерегламентирани действия в чашата на язовира.

Язовирът е собственост на „Напоителни системи“ ЕАД - София. В проверката участваха експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район“, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца и „Напоителни системи“ ЕАД - клон Мизия.